Het studentenperspectief in de VARiOSO-cyclus

Een belangrijke toetssteen in de kwaliteitszorgcyclus is de mening van onze studenten. In het kader van de vernieuwde kwaliteitsbewaking in eigen regie – de VARiOSO-cyclus – willen we onze studenten(vertegenwoordigers) nog actiever inschakelen. We zijn daarover in gesprek gegaan met onze Algemene Studentenraad (ASR).

Lees hier hoe we dit gaan aanpakken. 

 1. 1

  Verkennen: wat zijn noden en opportuniteiten volgens onze stakeholders?

  In de verkennende fase gaat de dienst onderwijs en kwaliteit (DOK) in gesprek met laatstejaarsstudenten uit de opleiding om noden op te sporen en opportuniteiten in kaart te brengen. Hangt het curriculum inhoudelijk voldoende samen? Zijn de lokalen naar wens?  Zijn er voldoende praktijkgerichte lesactiviteiten?

  De uitkomst van dit gesprek koppelen we vanaf nu ook terug naar de studentenraad, zodat ze op instellingsniveau het overzicht kunnen houden over vaak terugkomende opmerkingen. Op deze manier kan de studentenraad als kritische partner mee actiepunten formuleren.

 2. 2

  Analyseren: welke gegevens zijn er en wat leren we daaruit?

  In de analysefase gaan we in gesprek met de opleiding over haar cijfergegevens (denk aan studievoortgang, diplomering en drop-out, aantal tweede inschrijvingen voor een bepaald opleidingsonderdeel (OPO), gehanteerde evaluatievormen…) We hechten veel belang aan de manier waarop studenten betrokken worden in de interpretatie van deze cijfers. 

  Verder zijn de studenten een actieve partner bij de screening van de onderwijskwaliteit in elk van onze opleidingen door een panel van kritische vrienden: een opleidingshoofd van een andere opleiding, werkveldvertegenwoordigers en studenten. 

 3. 3

  Reflectie (intern): hoe ziet het kwaliteitsprofiel van de opleiding eruit?

  Het kwaliteitsprofiel met vijf realisaties en vijf uitdagingen, opgesteld door de opleiding tijdens hun interne reflectie, wordt ter goedkeuring en aanvulling aan de studenten(vertegenwoordigers) van de opleiding voorgelegd. 

 4. 4

  Optimalisatie: welk kernproces of thema willen we verbeteren?

  Elke opleiding gaat aan de slag om een verbetering rond een specifiek thema te implementeren. Wanneer het een studentenaangelegenheid betreft, zullen de studenten als belangrijke stakeholder in het proces betrokken worden.

 5. 5

  Spiegelen: hoe beoordelen externen de opleiding?

  We laten onze opleidingen ook bekijken door een commissie van externe en interne deskundigen, onder supervisie van de VLUHR. In elke commissie zit altijd een student uit hetzelfde studiegebied maar uit een andere opleiding die mee de kwaliteit toetst. We zorgen ervoor dat de verslagen, die nu overigens al gepubliceerd worden op de website, op een nog transparantere en toegankelijkere manier bij de studentenvertegenwoordigers terechtkomen, zodat zij er verder mee aan de slag kunnen.

 6. 6

  Opvolgen: hoe wordt er met de aanbevelingen van de commissie omgegaan?

  De laatste stap in de cyclus bestaat uit een opvolgingsgesprek van het opleidingshoofd met de directie. Samen evalueren we hoe de aanbevelingen van de commissie zijn aangepakt. De voorzitter van de algemene studentenraad neemt als gelijkwaardige partner deel aan dit gesprek.

Randvoorwaarden: duidelijke en toegankelijke instructies

Op papier zijn onze studenten in elke stap ten volle betrokken, maar waar ligt nu de uitdaging? Deze is tweeledig: enerzijds zijn we hard aan het werken aan toegankelijke kwaliteitszorgdocumenten. Verslagen en theoretische kaders met duidelijke conclusies en opvolgingspunten; aantrekkelijk vormgegeven waar dat kan, maar zonder afbreuk te doen aan de inhoud.

Anderzijds bouwen we verder aan onze kwaliteitszorgcultuur; een verhaal dat we alleen cocreatief – met de hulp van onze studenten én werkveldpartners – kunnen schrijven. Een sleutelfiguur in dit volledige proces is het opleidingshoofd: hij/zij staat het dichtst bij de studenten van zijn/haar opleiding en kan hen via de kortst mogelijke weg betrekken.