Terug

Expertisecentrum ouderenzorg Odisee

Wil je meer weten over het Expertisecentrum ouderenzorg?

stuur een mail

Audrey De Decker

Coördinator expertisecentrum ouderenzorg

Coördinator bachelor-na-bachelor Psychosociale gerontologie

Expertise van Audrey:

ergotherapie in de ouderenzorg, active ageing

 

Meer info? Mail naar: audrey.dedecker@odisee.be

Meer over Audrey

Audrey De Decker is afgestudeerd als bachelor in de Ergotherapie en vervolledigt momenteel de masteropleiding Management, zorg en beleid in de gerontologie. Op Campus Schaarbeek is ze verantwoordelijk voor de coördinatie van de banaba Psychosociale gerontologie. Daarnaast heeft ze ook een onderzoeks- en coördinerende opdracht bij het Expertisecentrum ouderenzorg (EXP-O), eveneens van Odisee. 

Diete Humblet

 

Expertise van Diete:

ouderenzorg, gevangenissen, interdisciplinair onderzoek

 

Meer info? Mail naar: diete.humblet@odisee.be

Meer over Diete

Diete Humblet is master in de rechten, master en doctor in de criminologische wetenschappen.

Binnen Odisee is ze verantwoordelijk voor de onderzoekskern ouderenzorg verbonden aan het Expertisecentrum Ouderenzorg (EXP-O) van Odisee . Als onderzoeker initieert en verricht ze vnl. onderzoek op het snijvlak tussen verschillende disciplines, waaronder criminologie en gerontologie. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar de populatie oudere gedetineerden.

Liza Musch

 

Expertise van Liza:

ouderenwelzijn, onderzoeksdomeinen dementie en oncologie, levensstijlinterventies

 

Meer info? Mail naar: liza.musch@odisee.be

Meer over Liza

Liza Musch is verpleegkundige en gerontologe. Ze vervult hoofdzakelijk een onderzoeksopdracht bij Odisee (Gezondheidszorg) en VUB met focus op levensstijlinterventies (domeinen ‘dementie’ en ‘oncologie’). Daarnaast werkt Liza mee aan een Interreg-project ‘In For Care’ bij ZorgLab Aalst. Ze heeft een uitgebreid netwerk opgebouwd met actoren uit diverse (zorg)sectoren. Daarnaast is Liza bestuurslid van LifeMe vzw (Levensstijl als medicijn).

Wim Peersman

Expertise van Wim:

ouderenwelzijn en –participatie, human resources, eerstelijnsgezondheidszorg

 

Meer info? Mail naar: wim.peersman@odisee.be

Meer over Wim

Wim Peersman is doctor in de medische wetenschappen en master in de sociologie. Hij is verbonden aan de Banaba Psychosociale Gerontologie en doceert ‘methoden van wetenschappelijk onderzoek’ aan de studenten Sociaal Werk. Hij doet onderzoek rond de thema’s ‘ouderenwelzijn en –participatie’, ‘toegang tot de eerstelijnszorg’ en ‘human resources in de zorg’. Hij is tevens coördinator van het onderzoek in het studiegebied Sociaal-Agogisch Werk van Odisee.

Marijke Van Moorhem

Expertise van Marijke:

coördinatie, praktijkgericht onderzoek, gezondheidszorg

 

Meer info? Mail naar: marijke.vanmoorhem@odisee.be

Meer over Marijke

Marijke Van Moorhem is doctor in de biomedische wetenschappen. Als coördinator van het onderzoek in het studiegebied Gezondheidszorg van Odisee ondersteunt ze de onderzoekers bij het initiëren, uitvoeren en dissemineren van onderzoek(sresultaten).

Jo Mons

 

Expertise van Jo:

gezonde voeding, klinische voeding, multidisciplinaire aanpak

 

Meer info? Mail naar: jo.mons@odisee.be

Meer over Jo

Jo Mons maakt als diëtiste deel uit van een multidisciplinair centrum Leefpunt, gekoppeld aan de  woon-, leef- en zorgbuurt van Triamant Aunove. Daarnaast heeft ze 9 jaar ervaring als product specialist klinische voeding bij een farmaceutische bedrijf (Fresenius Kabi) en hierdoor heeft ze heel wat expertise opgebouwd in het domein van drink- en bijvoeding, sondevoedingen en toedieningsmaterialen en parenterale voeding. 

Katrin Gillis

 

Expertise van Katrin:

ouderenzorg, dementie, implementatie onderzoek

 

Meer info? Mail naar: katrin.gillis@odisee.be

Meer over Katrin

Katrin is verpleegkundige (MSc) en vanuit de hogeschool al verschillende jaren gedetacheerd onderzoeker binnen vzw Curando, een consortium van woonzorgcentra. Inmiddels heeft ze een netwerk van woonzorgcentra waarbinnen ze ondersteuning en/of coördinatie biedt in thema’s zoals niet-farmacologische behandelingen bij personen met dementie en voedingszorg bij bewoners in woonzorgcentra. Centraal hierbij is de aandacht voor persoonsgerichte zorg.

 

Ellen Van Houdenhove

 

Expertise van Ellen:

seksualiteit, intimiteit, relaties

 

Meer info? Mail naar: ellen.vanhoudenhove@odisee.be

Meer over Ellen

Opleidingshoofd banaba Psychosociale gerontologie en bachelor Gezinswetenschappen; MA Klinische psychologie, MA Seksuologie, Doctor in Gezondheidswetenschappen; onderzoeksexpertise rond seksualiteit en intimiteit

Ellen De Cuyper

 

Expertise van Ellen:

ouderenzorg, bewustwording, digitale tool

 

Meer info? Mail naar: ellen.decuyper@odisee.be

Meer over Ellen

Deskundig verpleegkundig personeel is vereist om kwalitatieve zorg aan kwetsbare ouderen aan te bieden in uiteenlopende zorgcontexten. Het uitdragen van een positieve beeldvorming ten aanzien van ouderenzorg door alle docenten in de bacheloropleiding kan een positief effect hebben op de attitude van studenten ten aanzien van deze doelgroep. In docententeams lijkt er echter weinig interesse. Daarom richt het Geraware project zich op het bijbrengen van “awareness” met betrekking tot deze patiëntenpopulatie bij docenten verpleegkunde. 

Sabine Lambers

 

Expertise van Sabine:

ouderen, bewegen, actieve levensstijl

 

Meer info? Mail naar: sabine.lambers@odisee.be

Meer over Sabine

Opleiding: Master in de Kinesitherapie en Master in de Gerontologie.

Medewerker PWO-project ‘Active and Healthy Ageing for All’

Coach ‘Bewegen op Verwijzing’

Docent Ergotherapie

Docent Banaba Psychosociale Gerontologie

 

Kathy Pletinckx

 

Expertise van Kathy:

ouderenzorg, gerontologie

Meer info? Mail naar: kathy.pletinckx@odisee.be

Meer over Kathy

Kathy Pletinckx is bachelor verpleegkundige en licentiaat medisch-sociale wetenschappen en behaalde eveneens bijkomende credits in de masteropleiding gerontologie. Zij begeleidt jaarlijks verschillende bachelorproeven die betrekking hebben op een probleemstelling in het geriatrisch werkveld. In de opleiding verpleegkunde is ze leergroepbegeleider voor het vak ‘De oudere zorgvrager’ voor studenten van de eerste opleidingsfase. 

Julie Vanderlinden

 

Expertise van Julie:

active and healthy ageing, slaap, jonge mantelzorgers

Meer info? Mail naar: julie.vanderlinden@odisee.be

Meer over Julie

Julie is verpleegkundige, gezondheidswetenschapper, slaaptherapeut en doctorandus aan KULeuven. Ze is verbonden aan Odisee als onderzoeker in het studiegebied gezondheidszorg. Haar onderzoeksinteresses situeren zich voornamelijk binnen het actief en gezond ouder worden, slaap en levensstijlinterventies. Daarnaast heeft ze een brede interesse in het onderzoeksterrein van eerder kwetsbare groepen zoals jonge mantelzorgers. Julie is bestuurslid van LifeMe vzw (Levensstijl als medicijn) en ze zetelt in de werkgroep van het NVKVV.

Joris Van Puyenbroeck

Expertise van Joris:

Persoonsvolgende financiering, ouderen met handicap, mantelzorg, inclusieve zorg, netwerkversterking, innovatie, kwaliteit van leven

 

Meer info? Mail naar: joris.vanpuyenbroeck@odisee.be

Meer over joris

Joris Van Puyenbroeck is doctor in de orthopedagogie.Hij is docent in de opleiding Psychosociale Gerontologie en mede-auteur van het handboek 'Zorg voor mantelzorg'. Hij werkt(e) mee aan heel wat onderzoeksprojecten, waaronder het PWO-project Omgevings- & en procesanalyse van gastopvang voor ouderen als startende inclusieve woonzorgvorm, … Zijn onderzoek kadert voornamelijk rond drie thema's: vraaggestuurde ondersteuning van mensen met een beperking, ouder wordende personen met een verstandelijke beperking, en inclusieve en informele zorg.

Elisabeth Adriaens

 

Expertise van Elisabeth:

Rechtspositie ouderen, Familierecht, erfrecht en bewindvoering

 

Meer info? Mail naar: elisabeth.adriaens@odisee.be

meer over Elisabeth

Elisabeth Adriaens is jurist en bemiddelaar. Ze is verbonden aan de BanaBa Psychosociale Gerontologie en doceert ‘Rechtspositie van de oudere persoon’. Ze doet onderzoek rond het juridisch statuut van relaties, onderhoudsverplichtingen van kinderen naar hun ouders, het contactrecht tussen grootouders en kleinkinderen, vermogensplanning (erfrecht en schenkingen) en het beheer van de persoon en het vermogen van kwetsbare ouderen.

Anne Van Der Gucht

Expertise van Anne:

ouderenbeleid

 

Meer info? Mail naar: anne.vandergucht@vlaanderen.be

 
Meer over Anne

Anne Van Der Gucht is beleidsmedewerker bij het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en tevens verbonden aan Odisee, campus Schaarbeek, waar ze werkzaam is als docente voor de opleiding Psychosociale Gerontologie

Adelheid Rigo 

Expertise van Adelheid:

Ethiek en zingeving

 

Meer info? Mail naar: adelheid.rigo@odisee.be

 
Meer over Adelheid

Adelheid Rigo, doctor in de Wijsbegeerte en master in de Klinische Psychologie, is lector en onderzoeker in ethiek en bio-ethiek aan Odisee, Campus Schaarbeek. Zij doceert het OPO ‘Zingeving en ethische reflectie’ binnen de Banaba Psycho-Sociale Gerontologie. Haar onderzoek betreft ethische vragen rond het begin en einde van het leven. Een recente publicatie spitst zich toe op het ethische dilemma bij de vraag naar euthanasie van personen met dementie.

 

Katrien Verstraeten 

 

Expertise van Katrien:

Ouderenzorg, dementie en persoonsgerichte zorg 

 

Meer info? Mail naar: katrien.verstraeten@odisee.be

Meer over Katrien

Katrien is heeft 14 jaar ervaring als ergotherapeut in een WZC, waarvan 10 jaar als paramedisch diensthoofd en docent comfortzorg.

Binnen de Bacheloropleiding Ergotherapie is ze praktijklector met als focus psychogeriatrie. Daarnaast heeft ze onderzoeksopdracht in het PWO Odette – niet farmacologische behandeling bij personen met dementie

Els Messelis 

 

 

 

Expertise van Els

(Seksueel) Grensoverschrijdend gedrag ouderenzorg, deskundigheidstrainingen over levensverhalen, ouderenmis(be)handeling

 

Meer info? Mail naar: els.messelis@odisee.be

Meer over Els

Els is deeltijds verbonden als gerontoloog & docent aan OAE (Odisee Advanced Education). Hierbinnen vervult ze een lesopdracht in het Postgraduaat Sociale & Geestelijke gezondheidszorg, organiseert ze verschillende studiedagen rond ouderenzorg en geeft ze deskundigheidstraining over levensverhalen. Binnen onderzoek van Odisee is ze projectpartner in het SHIFT-project. Els schreef tal van boeken, het meest recente draagt de titel  'Buiten de lijnen kleuren. Warme zorg als middel tegen grensoverschrijdend gedrag'.