Kwaliteitsvol onderwijs

Zorg voor kwaliteit

Bij Odisee staat kwaliteitsvol en duurzaam onderwijs voorop. Dat doen we door studenten, personeel, het werkveld en externe peers continu en actief bij onze werking te betrekken. Zo bouwen we aan een professionele organisatie met een doorleefde kwaliteitscultuur die kwaliteit niet alleen meetbaar, maar ook merkbaar maakt.

Odisee neemt als lerende organisatie het voortouw. Expertise delen, ervaringen uitwisselen, evalueren en bijsturen, kort op de bal én op lange termijn. Met betrokkenheid als hoeksteen. Met co-creatie als hefboom om complexe uitdagingen aan te pakken. 

"De commissie adviseert Odisee krachtig door te gaan op de ingeslagen weg."

We kijken dan ook vol vertrouwen uit naar de volgende review, die gepland is in 2022-2023.

Instellingsreview

In het najaar 2016 kreeg Odisee, onder supervisie van de NVAO, een internationale reviewcommissie over de vloer. Het resultaat? Een uitstekend rapport voor onze hogeschool.

Kwaliteitscultuur is niet nieuw voor Odisee

Reeds voor de eeuwwisseling organiseerde de hogeschool op eigen initiatief een externe inspectie van haar opleidingen. Vandaag zijn al haar opleidingen door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) geaccrediteerd. Na een succesvolle instellingsreview verwierf Odisee bovendien het vertrouwen van de Vlaamse overheid om de kwaliteit van haar opleidingen 'in eigen regie' te bewaken. 

In samenwerking met de cel Kwaliteitszorg van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR) bouwt Odisee een onafhankelijke, externe toets in van de kwaliteit van haar onderwijs.

Kwaliteitsbewaking in eigen regie

Alle opleidingen doorlopen een meerjarige kwaliteitscyclus bestaande uit een aantal reflectiemomenten, waarbij interne en externe stakeholders een actieve rol spelen. Uiteraad is ook de vertaling van leerpunten naar ontwikkelgericht onderwijsbeleid een essentieel onderdeel van de kwaliteitscyclus. Kwaliteitszorg is in Odisee sterk verweven met het strategisch beleid. Na afloop van elke cyclus worden nieuwe accenten gelegd. 

Kwaliteits- instrumenten

5
stappen in de ASTOR-cyclus
A
AUDIT

A = Kwaliteitsaudit

 

Collegiaal intervisiemoment onder leiding van een duo van Odisee-kwaliteitsauditoren, waar de kwaliteitscultuur in de opleiding centraal staat. Bij het auditgesprek worden leidinggevenden, docenten en studenten betrokken.

 

Wat staat er op de planning?

Tijdens het academiejaar 2019-2020 krijgen volgende opleidingen bezoek van een peerreview commissie in het kader van de Reflectie-stap: 

  • Bachelor kleuteronderwijs 
  • Bachelor lager onderwijs
  • Bachelor secundair onderwijs
  • Bachelor vastgoed 
  • Banaba psychosociale gerontologie
Volg de laatste ontwikkelingen op de blog
S
STUDIEMATERIAAL

S = Assessment Studiemateriaal

 

Evaluatie van de kwaliteit van het studiemateriaal door studenten aan de hand van een online vragenlijst.  Verschillende kenmerken worden bevraagd: inhoud en (didactische) vormgeving, wetenschappelijke, maatschappelijke en praktijkoriëntatie.

 

T
TOETSCOMMISSIE

T = Toetscommissie

 

Evaluatie van toetsbeleid en toetspraktijk in de opleiding, met medewerking van interne en externe peers en werkveldvertegenwoordigers.  Is de evaluatie valide, betrouwbaar en transparant?

O
OPLEIDINGS­EVALUATIE

O = Opleidingsevaluatie

 

Online bevraging bij studenten en docenten over de kwaliteit van de opleiding in al haar aspecten: doelstellingen en programma (opbouw, studeerbaarheid, professionele gerichtheid, stages, bachelorproef), didactische leeromgeving, internationalisering, studie- en trajectbegeleiding, infrastructuur en onderwijsorganisatie, kwaliteitszorg.

R
REFLECTIE

R = Reflectie

Interne reflectie over de specifieke profilering van de opleiding, haar sterktes en zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen, gebruikmakend van resultaten uit de interne kwaliteitscyclus. 

Externe reflectie waarbij een onafhankelijk panel van deskundigen de opleiding een spiegel voorhoudt. Voor de externe reflectie wordt samengewerkt met een extern evaluatieorgaan (VLUHR KZ). Lees de verslagen.

6
Stappen in de VARiOSO-cyclus
V
VERKENNEN

V = kwalitatief Verkennend moment

De opleidingen voeren een verkennend gesprek met het werkveld en de studenten om de belangrijkste opportuniteiten en noden in kaart te brengen. 

De diensten gaan het gesprek aan met hun belangrijkste klanten en stakeholders.

A
ANALYSEREN

A = Analyse 

We werpen een blik op de beschikbare gegevens en halen hier relevante leerpunten uit. 

De beslissingsprocessen worden in kaart gebracht. 

We brengen in kaart hoe we weten dat we onze ambities waarmaken. Hierbij dekken we mogelijke risico's op een zorgvuldige en deskundige manier af; of we beslissen de risico's te tolereren.

Ri
REFLECTIE (intern)

Ri = interne Reflectie 

De opleiding reflecteert over haar onderwijskwaliteit. Wat is het kwaliteitsprofiel van de opleiding in relatie tot de visie 2027? Wat zijn de sterke punten en waar hebben we ambitie om verder te optimaliseren? 

De diensten reflecteren op eenzelfde manier over hun dienstverlening: hoe bouwen we verder op bestaande goede praktijken? 

O
OPTIMALISEREN

O = Optimaliseren 

We isoleren een bepaalde thematiek of een kernproces dat we willen verbeteren. In co-creatie met deskundigen stellen we een actieplan op. 

S
SPIEGELEN

S = SPIEGELEN (extern) 

De opleidingen krijgen bezoek van een extern peerreview panel dat zich uitspreekt over hun kwaliteitsprofiel. Hierbij worden sterke punten beloond en werkpunten aangereikt. Lees hier de verslagen.

De diensten gaan op werkbezoek bij een equivalente organisatie. We nemen leerpunten mee uit deze co-creatieve ontmoeting. 

O
OPVOLGEN

O = Opvolgen 

De opleidingen gaan aan de slag met de feedback van de externe peerreview panels. Wat er concreet ondernomen werd, kan je terugvinden in de opvolgrapporten

De diensten reflecteren over de doorlopen cyclus. Ook hier worden de belangrijkste leerpunten en verbeteracties opgelijst. 

Wat staat er op de planning? 

Gedurende het academiejaar 2019-2020 voeren we de verschillende stappen van de VARiOSO-cyclus uit als pilootproject

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op onze kwaliteitsblog