Support(eren) voor de startende leraar

Looptijd
/

Ontdek de talentenkaart op www.talentenkaart.be  

Startende leraren in het onderwijs houden? Onderzoek toont aan dat jobsatisfactie van doorslaggevend belang is bij de grote uitval van startende leraren. Een belangrijke verklaring die gegeven wordt voor de te beperkte jobsatisfactie is te weinig ondersteuning op de school. Om het welbevinden van startende leraren te verhogen en de hoge uitval te reduceren, zetten scholen in op aanvangsbegeleiding. Daarnaast worden starters bijgestaan met raad en daad van collega’s, maar niet ieder netwerk biedt evenveel kansen om informeel te leren. Er dient rekening te worden gehouden met de kenmerken van het collegiale netwerk: de mate van toegankelijkheid, aanwezige kennis, waardering van die kennis en psychologische veiligheid.Dit project is innovatief omdat het collegiale netwerk van starters nog niet eerder onderzocht werd. Daarnaast wordt de mediërende rol van informeel leren tussen aanvangsbegeleiding en het collegiale netwerk enerzijds en jobsatisfactie van startende leraren anderzijds, onderzocht. Dit project probeert dus de ‘black box’ van het ‘informeel leren’, of specifieker: ‘sociaal leergedrag’ (= uitwisselen van feedback, informatie en hulp) te openen. Dit project introduceert ook een innovatief aanvangsbegeleidingstype, de Talentenkaart, a.d.h.v. een workshop en bijhorende tool wordt het collegiale netwerk en zijn talenten inzichtelijk gemaakt.