Elections Student Council Odisee

Cast your vote now! Click on the link below and maybe, you will win one of the 50 bol.com giftcards, worth €50 each!

Good luck!

Studenten babbelen op trapje

You at the ASR?

Would you like to help build the future of your programme or campus? Do you also want the voice of your fellow students to be heard? Or would you rather help determine Odisee's policy? Then the Student Council is looking for you!

Every academic year around March, elections are held for the next academic year. You can apply to become a programme representative and/or Campus President. Once you have been elected as a programme representative by your fellow students, you can choose whether you will also stand for election to the Executive Board of the Student Council. 

Below you can find the dates, course and job profiles of the elections. 

De data voor de verkiezingen voor academiejaar 2024-2025:

  • 28 maart 2024: Stel je kandidaat als studentenvertegenwoordiger of campusvoorzitter (deadline: 26 april 2024). Stel je nadien ook kandidaat voor een bestuursfunctie via de bevestigingsmail!
  • 29 april 2024: Kies je studentenvertegenwoordiger en campusvoorzitter (deadline: 7 mei 2024)
  • 7 mei 2024: Deadline kandidaatstelling Bestuursfunctie + einde stemming Stuvers
  • 14 mei 2024: KIES-AV + diner + speech + feestje!

 

Hoe verloopt de procedure precies? 

MAIL 1: Oproep kandidaturen studentenvertegenwoordigers

In deze eerste mail kan je je kandidaat stellen als studentenvertegenwoordiger van je opleiding en/of je campus. 

TIP: Laat zeker een motivatietekstje achter bij je kandidatuur. Het informeert andere studenten over je motivatie en ze zijn ook gewoon leuk om te lezen!

MAIL 2: Bevestigingsmail

Meteen na je kandidaatstelling ontvang je een bevestigingsmail met alle informatie voor daarna. Zo kan je je vanaf dan ook kandidaatstellen voor een bestuursfunctie. Binnen dit team van studenten ga je actief mee aan de slag. Neem zeker een kijkje op onze overzichtspagina met de bestuursfuncties en via de functieprofiel (tab hierboven). De ervaring leert ons dat je misschien nog wel wat vragen hebt. Wij staan altijd klaar om deze vragen te beantwoorden. Stuur ons zeker een mailtje via studentenraad@odisee.be!MAIL 3: Stemming kandidaten

In deze derde mail kan je stemmen voor jouw vertegenwoordigers. Zij zullen volgend academiejaar jouw belangen als studenten binnen de opleidingen en campus verdedigen en mee vorm geven. Elke student binnen Odisee ontvangt deze e-mail.
MAIL 4: Bekendmaking van de resultaten & uitnodiging voor de Algemene kiesvergadering.

Het is beklonken. Jij wordt studentenvertegenwoordiger! We kunnen de opleidingen en het instellingsbestuur verblijden met een grote groep aan nieuwe enthousiaste STUVERS, want zo noemen wij elkaar!Op onze Algemene kiesvergadering verkiezen we tot slot ons nieuw Dagelijks Bestuur. Zij zullen vanaf dan mee de koers varen voor een volledig academiejaar. We sluiten deze avond steeds supergezellig af met een lekker aperitief en diner. De ideale kans om elkaar al wat beter te leren kennen!

 

 

Word vertegenwoordiger van jouw opleiding!

Als je ervoor kiest om vertegenwoordiger te worden van je opleiding, word je het aanspreekpunt voor je medestudenten. Je wordt de link tussen de studenten van je opleiding en de Algemene Studentenraad. Dit wil zeggen dat je deelneemt aan de vergaderingen van de ASR (ongeveer 3 vergaderingen per semester). Deze vergaderingen zijn open voor alle studenten, dus ook als je niet verkozen wordt, ben je hier zeker welkom. Je debatteert er mee over allerlei onderwerpen die de studenten aanbelangen, en je verdedigt de belangen van je medestudenten. Op die manier kan je input leveren voor het beleid van de instelling. Bovendien heb je de mogelijkheid actief te participeren als je ervoor kiest een mandaat op te nemen binnen de studentenraad.

Daarnaast ben je ook de link tussen de studenten van je opleiding en je docenten. De verkozen kandidaten zullen worden uitgenodigd voor de opleidingsvergaderingen. We spreken hier van “Kernteams” . Zij houden zich met twee belangrijke aspecten van de opleiding bezig: het curriculumgerelateerde (o.a. de vakken en de structuur van het programma) en het studentgerelateerde (o.a. de examens en individuele studieprogramma’s). In deze vergaderingen komen docenten, personeel en studenten samen. Het aantal plaatsen voor studenten in deze vergaderingen verschilt per opleiding. Dit is de perfecte gelegenheid om als student suggesties te doen om zo je opleiding te verbeteren.

Bekijk hier het functieprofiel voor Studentenvertegenwoordiger!

Word vertegenwoordiger van jouw campus!

Als je ervoor kiest om vertegenwoordiger te worden van je campus, word je het aanspreekpunt voor je medestudenten. Je maakt deel uit van de studentenvertegenwoordiging in de Campusraad. Hier wordt alle materie met betrekking tot studentenvoorzieningen besproken op de campus. Je debatteert mee over verschillende aspecten van het campusleven, zoals voeding (het studentenrestaurant), mobiliteit, studentenhuisvesting, studentenbegeleiding etc.

Net als de opleidingsvertegenwoordiging, gebeurt de campusvertegenwoordiging op verschillende niveaus. Allereerst is er de studentendelegatie van de Campusraad. Naast studenten zetelen er in deze raad ook docenten en overig personeel van de instelling.

De studentendelegatie duidt bij het begin van het academiejaar zijn vertegenwoordigers aan in de overkoepelende STUVO-raad. Dit is het orgaan waarin het beleid van STUVO+ vormgegeven wordt.

Daarnaast bouw je samen met verkozen en niet-verkozen studentenvertegenwoordigers van jouw campus aan een optimale leer- en campusomgeving. Je zorgt voor de coördinatie van deze groep van studenten. Je behapt de noden en wensen van de studenten op jouw campus goed en weet deze precies te vertalen naar de medewerkers op jouw campus.

Op onze ‘gemengde’ campussen te Aalst, Brussel en Gent houden we hiervoor nauw contact en overleg met de KU-Leuven studenten op deze campussen. Studentennoden zijn vaak gemeenschappelijk van aard. Toch? We streven hier dan ook steeds naar een consensus.

Tot slot zetel je ook in het Dagelijks Bestuur van de Studentenraad. Dit is het bruisende hart van de ASR! 

Bekijk hier het functieprofiel voor Campusvoorzitter!

Word lid van het Dagelijks Bestuur!

Het Dagelijks Bestuur is de draaiende motor van onze Algemene Studentenraad. Dit team van studenten kent geen grenzen. Ze gaan op intensieve wijze aan de slag en in dialoog met onze Hogeschool.

Aan een hoog tempo schrijven ze nota’s, lopen ze van de ene vergadering naar de andere, monitoren alle lopende projecten of sturen ze ze bij... .

Je zou haast denken dat dit geen fijne uitdaging is als student? Maar niets is minder waar. Elke student die in het Dagelijks Bestuur gezeten heeft kijkt hier zéér voldaan op terug.

Onderstaand geven we je een overzicht van onze bestuursfuncties. Meteen na je kandidaatstelling als Stuver kan je je ook hiervoor kandidaat stellen. Maar neem gerust al contact op. We geven je graag op voorhand al wat meer uitleg!

 

- Voorzitter Studentenraad (bekijk hier het functieprofiel)

- Ondervoorzitter Studentenraad (bekijk hier het functieprofiel)

- Bestuurder Communicatie (bekijk hier het functieprofiel)

- Bestuurder Inclusie (bekijk hier het functieprofiel)

- Bestuurder Extern (bekijk hier het functieprofiel)

- Campusvoorzitter (bekijk hier het functieprofiel)

- Coördinator studentenleven (bekijk hier het functieprofiel)

- Secretaris (bekijk hier het functieprofiel)

Become Student Rep of your programme!

If you choose to become a representative of your programme, you will become the point of contact for your fellow students. You will become the link between the students of your programme and the Student Council. This means you will participate in the Student Council meetings (about 3 meetings per semester). These meetings are open to all students, so even if you are not elected, you are definitely welcome here. You participate in debates on all kinds of topics that concern students, and you defend the interests of your fellow students. That way, you can provide input for the institution's policy. Moreover, you have the opportunity to participate actively if you choose to take up a mandate within the Student Council. 

In addition, you are also the link between the students of your study programme and your lecturers. The elected candidates will be invited to the programme meetings. We refer to these as "Core Teams" . They deal with two main aspects of the programme: the curriculum-related (including the subjects and the structure of the programme) and the student-related (including the exams and individual study programmes). These meetings bring together faculty, staff and students. The number of places for students in these meetings varies by programme. As a student, this is the perfect opportunity to make suggestions in order to improve your study programme.

Check out the job profile for Student Representative here!

 

Become the voice of your campus!

If you choose to become a Campus President, you will become the point of contact for your fellow students. You will be part of the student representation in the Campus Council. This is where all matters relating to student facilities are discussed on campus. You help debate various aspects of campus life, such as food (the student restaurant), mobility, student housing, student guidance, etc.

Like programme representation, campus representation happens at different levels. First, there is the student delegation of the Campus Council. Besides students, this council also includes teachers and other staff of the institution.

At the beginning of the academic year, the student delegation appoints its representatives to the overarching STUVO Council. This is the body in which STUVO+ policy is shaped.

In addition, you build an optimal learning and campus environment together with elected and non-elected student representatives from your campus. You coordinate this group of students. You understand the needs and wishes of the students on your campus and know exactly how to translate them to the staff on your campus.

On our 'mixed' campuses in Aalst, Brussels and Ghent, we maintain close contact and consultation with the KU-Leuven students on these campuses. Student needs are often communal in nature. Right? So we always strive for consensus here.

Finally, you also sit on the Executive Board of the Student Council. This is the vibrant heart of the Student Council. 

Check out the job profile for Campus President here!

 

Become a Board Member!

The Executive Board is the running engine of our Student Council. This team of students knows no boundaries. They engage in intensive work and dialogue with Odisee. 

At a fast pace, they write memos, run from one meeting to another, monitor all ongoing projects or steer them.... .

You would almost think that this is not a nice challenge as a student? But nothing could be further from the truth. Every student who has served on the Executive Board looks back on it with great satisfaction.

Below is an overview of our board positions. Immediately after your candidacy as a Student Representative you can also apply for these positions. But feel free to get in touch already. We will be happy to give you more information in advance!

- President Student Council (view the job profile here)

- Vice-President Student Council (view the job profile here)

- Director Communication (view job profile here)

- Director Inclusion (view job profile here)

- Director External (view job profile here)

- Campus President (view job profile here)

- Student life coordinator (view job profile here)

- Secretary (view job profile here)

You at the ASR?

Still in doubt?

The answer is definitely YES! if you recognise yourself in this.

  • I enjoy meeting new people and being part of a cool and dynamic team
  • I like to defend the interests of my fellow students
  • I like to take action and help shape the future of my education
  • I like to stand up for the opinions of others
Jongen - Gele muts