Connect-team. Vaders en moeders verbinden als samenwerkend team.

De dialoog tussen partners over gedeeld en betrokken ouderschap stimuleren, dat is het doel van dit project. Hiertoe ontwikkelen we een webplatform in samenwerking met organisaties met expertise in vaderschap, gezinnen en relaties. Op het webplatform vinden ouders methodieken om met elkaar in dialoog te gaan op een manier die erkennend en waarderend is voor hun rol en bijdrage aan de opvoeding. Vaders en moeders worden gestimuleerd om een actieve en gelijkwaardige rol op te nemen in de opvoeding.

Meisje leert fietsen met steun van mama en papa

Coparenting

Gelijkwaardig ouderschap krijgt vorm in de dialoog tussen partners. We maken gebruik van het concept ‘coparenting’. Daaronder verstaan we een opvoeding waarbij ouders samen verantwoordelijkheid dragen voor het opvoeden, en omvat de steun en coördinatie die ouders vertonen in de zorg en het opvoeden van kinderen.

Coparenting hangt samen met de kwaliteit van de partnerrelatie van ouders. Koppels die goed onderling communiceren, samenwerken en conflicten kunnen oplossen, hebben een grotere kans dat ze op een effectieve manier samen kunnen opvoeden.

Genderdimensie

De band tussen gelijkwaardig ouderschap en de partnerrelatie kent een genderdimensie. Een sterke partnerrelatie, gesteund op vertrouwen en acceptatie, stimuleert vaders om een actieve en betrokken ouderrol op te nemen. Bij relatieproblemen trekken mannen zich meer dan vrouwen terug uit de opvoeding. Aanmoediging van de moeder kan ertoe bijdragen dat mannen hun rol als vader actiever opnemen.

Anderzijds evolueert de taakverdeling na de komst van kinderen bij veel gezinnen in een meer traditionele richting. Dit leidt vooral bij moeders tot ontevredenheid in de partnerrelatie. Na de geboorte van het eerste kind gaat er veel energie en tijd naar kinderzorg en vermindert de kwaliteit van de onderlinge communicatie tussen de partners.

Lage drempel

Vaders en moeders vinden het niet steeds gemakkelijk om het gesprek over het ouderschap, de opvoeding en de taakverdeling aan te gaan. Het aanbod dat laagdrempelig inzet op het stimuleren van dialoog tussen partners, zonder dat daarbij sprake hoeft te zijn van problemen, is beperkt en nog weinig gekend. 

Het werkveld ziet mogelijkheden in online en blended initiatieven om grote groepen ouders en nieuwe doelgroepen te bereiken. Onlinehulp is laagdrempelig,  minder stigmatiserend, en financieel en logistiek aantrekkelijker dan face-to-face hulp. 

Toegankelijk en divers

Het is essentieel dat het webplatform voldoet aan de reële behoeften en concrete vereisten van gezinnen. Even belangrijk is dat webplatform inclusief is en de diversiteit van hedendaagse gezinnen weerpiegelt. We betrekken organisaties die expertise hebben in het bereiken van vaders, personen met verschillende levensbeschouwelijke en culturele achtergronden en gezinnen in armoede. Ook verschillende gezinsvormen, gezinnen met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden en gezinnen in armoede. Ook nieuw samengesteld gezinnen moeten zich in het aanbod kunnen vinden want bestaande benaderingen over samenwerken tussen ouders zijn niet zonder aanpassingen toepasbaar in nieuw samengestelde gezinnen.