UCE | User Centered Electronics & ICT

UCE staat voor de ontwikkeling van praktijkgerichte, duurzame Elektronica & ICT toepassingen waarbij de eindgebruiker en diens ervaring (user experience) centraal staat. UCE is verbonden met de opleiding  Elektronica-ICT.

Vuisten samen boven laptops teamwork

Onze focus

Binnen UCE bundelen we onze expertise in het teken van een optimale gebruikerservaring.
Met een sterke focus op user experience enerzijds en de data captatie en analyse anderzijds, ontwikkelen we slimme applicaties die de noden van de gebruikers vervullen. Dit steeds met de nodige aandacht voor veiligheid en privacy van data en systemen. 

Het User Experience Lab

In het User Experience Lab  zetten we de gebruiker centraal volgens de principes van User Centered Design. Vanuit het standpunt van de gebruiker onderzoeken we de nood aan en het nut van nieuwe oplossingen via user tests of bekijken we hoe en waar bestaande oplossingen worden ervaren en geoptimaliseerd kunnen worden via usability tests.

Een greep uit onze projecten

Ons verhaal

De 21ste eeuwse gebruiker is kritischer geworden ten opzichte van de aangeboden technologische oplossingen. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat technologische oplossingen pas ten volle aanvaard en duurzaam zijn als deze de gebruikersnoden centraal plaatsen in de ontwikkeling ervan.

Optimale gebruikerservaring

We streven naar een optimale gebruikerservaring die gedefinieerd wordt door 3 pijlers:

  • Efficiëntie in gebruik
  • Effectiviteit van de oplossing
  • Tevredenheid van de eindgebruikers

We zetten onze expertise in User Centered DesignData ScienceIoT en Web & Mobile Development in het teken van deze gebruikerservaring. User Experience Design is ontstaan uit de problematiek dat gebruikers heel vaak hun noden niet goed kunnen omschrijven. Via het principe van UX design worden deze noden bepaald via co-creatie met de gebruiker.

Ons onderzoek is...

Ons onderzoek is duurzaam

  • Zowel onderzoeksaanpak als uitgewerkte oplossingen zijn ethische verantwoord. O.a.  in onze projecten werken we vaak met data waarop we volledig in regel met GDPR ethisch mee zullen omgaan.
  • Onderzoeksoutput wordt waar mogelijk gevaloriseerd in werkveld en maatschappij. We zijn er van overtuigd dat als de noden van de gebruiker goed vertaald zijn in de applicatie, deze automatische een langere levensduur kent.
  • We houden rekening met ecologische, economische en sociale aspecten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een energie-efficiënte werking van soft- en hardware systemen.

Ons onderzoek is geworteld in de beroepspraktijk doch niet marktverstorend

We willen verbetering en innovatie in het werkveld brengen door kennis en inzichten te genereren en door concrete oplossingen voor praktijkproblemen te onderzoeken. Als onderzoekspartner staan we steeds open voor multidisciplinaire samenwerking.

We zien erop toe dat ons onderzoek niet als marktverstorend wordt ervaren. In onderzoeksprojecten worden we vaak als pure ontwikkelaar aangesproken. Evenwel kunnen wij niet zomaar ontwikkelen wat ook aan de arbeidsmarkt zou kunnen gevraagd worden. Wij bouwen daarom aan een samenwerking met studenten; via stages, bachelorproeven, studentenjobs en studentenprojecten in alle fases van de opleiding. Verder willen we erover waken dat onze applicatie prototypes of proof-of-concepts zijn die hun nut aantonen maar daarom niet marktklaar zijn.

De opgedane kennis uit het toegepaste onderzoek wordt bovendien geïntegreerd in het onderwijs.
Aansluitend informeren we bedrijven over onze onderzoeksresultaten a.d.h.v. workshops. 

Ons onderzoek is interdisciplinair

Technologische oplossingen moeten toegankelijk zijn voor iedereen. We willen op basis van interdisciplinaire samenwerking onze technologische kennis overbrengen in het werkveld via innovatieprojecten in verschillende toepassingsdomeinen. 

Bij deze projecten houden we steeds de eindgebruiker en zijn noden centraal. Via co-creatie met experten van andere domeinen (marketeers, onderwijsexperten, experten in gezondheidszorg, ..) zijn onze projecten per definitie interdisciplinair

Ons onderzoek is maatschappelijk relevant

We willen maatschappelijk relevant onderzoek voeren in het kader van onder andere ondernemen, zorg en onderwijs.

Samengevat blijkt dat onze lopende projecten en projecten in voorbereiding onder te brengen zijn in onderstaande thema’s:

  • Technologische innovatie in de zorg
  • Technologische innovatie bij ondernemen en bedrijven
  • Technologische innovatie in onderwijs

Om dit alles te realiseren gaan we uit van een geïntegreerde aanpak van hardware, software en user centered-design waar dit vereist is.

Ons team