Verzekeringen studenten

Odisee vzw voorziet volgende verzekeringen voor studenten die zijn ingeschreven aan onze hogeschool: 

Onderwijsactiviteiten (met inbegrip van stages en werkplekleren): 

 • Lichamelijke ongevallen: arbeidsongevallen en persoonlijke ongevallen
 • Burgerlijke aansprakelijkheid

Reisbijstandsverzekering voor ongevallen in het buitenland

 

Hieronder kan je meer lezen over verzekeringen en wat je moet doen in de voorkomende situaties. 

Wat is een arbeidsongeval? 

Een arbeidsongeval is een ongeval dat gebeurt op de werkvloer gedurende de stage of het werkplekleren die verband houdt met het studieprogramma en ongevallen op de weg van de verblijfplaats naar de stageplaats en terug. 
Tussenkomst gebeurt volgens de wet op de arbeidsongevallen. Voor de medische kosten gaat het over het remgeld nadat die zijn voorgelegd aan het ziekenfonds beperkt tot de RIZIV-barema's. 

Welke stappen moeten worden gevolgd bij arbeidsongeval van een student?

 1. De student meldt dit zo spoedig mogelijk - binnen de 24 uur - aan de secretariaatsmedewerker van zijn/haar cluster of opleiding.
  De secretariaatsmedewerker vraagt aan de student om het steundocument stageongeval (relaas) in te vullen en het medische attest (zie rechts) te laten invullen door de geraadpleegde arts.
 2. De student bezorgt zo snel mogelijk het ingevulde steundocument stageongeval en het ingevulde medisch attest aan de secretariaatsmedewerker.
 3. De secretariaatsmedewerker start onmiddellijk met de opmaak van de elektronische aangifte bij Ethias Verzekeringen via de tool
  De elektronische aangifte moet binnen de acht kalenderdagen (te rekenen vanaf de dag van het ongeval) worden ingediend. 

Voor arbeidsongevallen geldt polisnummer 6.584.840 onderschreven bij Ethias Verzekeringen.

Wat is een persooonlijk ongeval? 

Deze polis verleent waarborg voor een ongeval tijdens de hogeschoolactiviteiten die lichamelijke letsels veroorzaken.  Ook een ongeval op weg naar en van deze activiteit valt onder de waarborg.  Als hogeschoolactiviteit wordt o.m. aanzien cursussen ( waar dan ook ), studiereizen en uitstappen in akkoord met de hogeschool, activiteiten georganiseerd door de hogeschool, sportactiviteiten in de infrastructuur van of georganiseerd door de hogeschool.  

Welke stappen moeten worden gevolgd bij een persoonlijk ongeval? 

 1. De student verwittigt meteen de secretariaatsmedewerker van zijn/haar cluster of opleiding en bezorgt de nodige informatie.
 2. De secretariaatsmedewerker start onmiddellijk met de opmaak van de elektronische aangifte bij Ethias Verzekeringen via de tool. Indien nuttig, kan het steundocument studentenongeval (relaas) aangewend worden.

Voor persoonlijke ongevallen geldt polisnummer 45.404.343 onderschreven bij Ethias Verzekeringen.

Wat houdt burgerlijke aansprakelijkheid in? 

De term aansprakelijkheid betekent dat iemand aangesproken kan worden en de gevolgen dient te dragen van een fout.

Bij burgerrechtelijke aansprakelijkheid gaat het om aansprakelijkheid tussen burgers onderling en staat de vergoeding van het slachtoffer centraal.

Hoe bepalen? De regel van drie…

 • Fout
  Het gaat niet alleen om een bepaalde handeling maar ook een onvoorzichtigheid of het nalaten om iets te doen.  Het kan zijn dat je moet instaan voor een fout die iemand anders maakt bv ouders voor hun kinderen, een stagegever voor zijn stagiair
 • Schade
 • Oorzakelijk verband
  Zonder de fout zou de schade zich niet voorgedaan hebben.

Opgelet

In geval van stage en werkplekleren bepaalt artikel II.355/1 van de Codex Hoger Onderwijs dat indien de student een lichte, occasionele fout begaat de werkplek/stageplaats hiervoor aansprakelijk is. De student staat immers onder toezicht van de werkplek/stageplaats, die de student begeleidt, instructies geeft en als toezichthouder het nodige moet doen om eventuele schade te verhinderen. 
Aangezien de werkplek/stageplaats aansprakelijk is voor de lichte, occasionele fout van de student, moet zij ook de schade vergoeden die door die fout is veroorzaakt. Normaliter kan zij hiervoor beroep doen op de polis burgerlijke aansprakelijkheid of beroepsaansprakelijkheid die zij heeft afgesloten voor zichzelf en zijn personeel, zoals zijn werkplekstudenten/stagiairs. 

Welke stappen moeten worden gevolgd bij burgerlijke aansprakelijkheid? 

 1. de student of de werkplek-/stagebegleider verwittigt de secretariaatsmedewerker van de cluster of opleiding.
 2. de secretariaatsmedewerker vraagt een gedetailleerde omschrijving op van het schadegeval en bezorgt dit aan verzekeringen@odisee.be
 3. Hendrik Somers zorgt voor de aangifte bij de verzekeraar en volgt verder op. 

Voor burgerlijke aansprakelijkheid geldt polisnummer 45.427.534 onderschreven bij Ethias verzekeringen. 

Wat is een reisbijstandsverzekering - verplaatsingen naar buitenland met overnachting ? 

Odisee-studenten kunnen beroep doen op een reisbijstandsverzekering voor hun verplaatsingen naar het buitenland die georganiseerd worden op initiatief van de hogeschool, op voorwaarde dat deze reis voorafgaand aan het vertrek geregistreerd is, via de aanmaak van een door Odisee ondertekende stage-/mobiliteitsovereenkomst/overeenkomst werkplekleren. Dienst Internationale Relaties meldt de studenten 14 dagen voor vertrek aan verzekeringen@odisee.be .  

Ook buiten de hierboven vermelde opties kunnen studenten voor deze waarborg geregistreerd worden voor een studiegerelateerde activiteit ( bv een verplaatsing  naar het buitenland in kader van een stage).  De docent die daarvoor de toelating wil geven, bezorgt 14 dagen voor vertrek aan verzekeringen@odisee.be : naam en voornaam, land en plaats van bestemming, datum van vertrek en terugkeer in België.  De verzekerde periode is de duur van de activiteit in het buitenland eventueel verlengd met de verplaatsing van en naar de woonplaats.

Wanneer de verplaatsing geen overnachting in het buitenland inhoudt, dient er geen registratie te gebeuren.

Welke stappen moeten worden gevolgd wanneer een student bij een reisongeval betrokken is of beroep wenst te doen op deze reisbijstandsverzekering in het buitenland? 

 1. Contacteer onmiddellijk de rechtstreekse hulplijn van verzekeringsmaatschappij AIG: +32 2 739 99 92.
  Polisnummer voor uitgaande studenten is 9.500.152.
 2. Vul het aangifteformulier in en zend het door zoals aangegeven: https://admin.kuleuven.be/sab/vz/doc/AIG_SCHADEREGELINGSPROCEDURE_EN_AANGIFTE_9-500-152_NL.pdf
 3. Verwittig de secretariaatsmedewerker van de cluster of de opleiding en verzekeringen@odisee.be binnen de 5 dagen.

 

Hoe zit het met het gebruik van de eigen wagen door de student voor de stage of het werkplekleren?

 1. Het gebruik van de eigen wagen tijdens een stageverbonden taak/werkplekleren wordt sterk afgeraden.  
 2. Vraag in eerste instantie of er een wagen van de stageplaats/de werkplek in gebruik kan worden genomen.  
 3. Indien er toch sprake is van het gebruik van de eigen wagen, raad je de student zeker aan dat hij schriftelijk bij zijn eigen verzekeraar nagaat hoe het zit met de schade aan derden en met de schade aan de eigen wagen. Deze verplaatsing wordt immers aanzien als een werk-werk verplaatsing en is vaak niet gedekt door de eigen polis. Van belang is om vooraf heel duidelijk en transparant te communiceren omdat wat er binnen de verzekeringspolis valt verschilt van verzekering tot verzekering. Odisee kan onmogelijk een verzekering afsluiten voor alle studenten om het gebruik van de eigen wagen in kader van stages/werkplekleren te verzekeren. De kosten voor het aanpassen van de eigen polis door de student kunnen worden beschouwd als kosten die een student maakt in het kader van haar/zijn studies.  

Is de student verzekerd tijdens activiteiten buiten de contractuele uren?  

Ja, indien: 

 • de activiteit deel uitmaakt van de stage of het werkplekleren; 
 • en dit vooraf werd vastgelegd tussen de student, de werkplek en de opleiding. In geval van een ongeval is het immers belangrijk dat de student kan aantonen dat het ongeval gebeurd is tijdens de uitvoering van de stage of het werkplekleren. 

Van belang is dat een begeleider/contactpersoon van Odisee ook dan bereikbaar is, zodat de student hem/haar kan verwittigen in geval van een ongeval.