EXP-O | Expertisecentrum ouderenzorg

WAT IS HET EXPERTISECENTRUM OUDERENZORG?

Via het Expertisecentrum ouderenzorg wil Odisee inspelen op de toenemende levensverwachting en de (zorgbehoevende) oudere expliciet centraal stellen. Het expertisecentrum wil inzoomen op de positie van ouderen in hun zorgcontext en het mogelijk maken dat zij in die zorgomgeving maximaal de zorgregie kunnen opnemen of maximaal bij hun zorg betrokken worden. Dit rekening houdend met mogelijkheden en beperkingen van ieder individu waarbij aandacht is voor diversiteit binnen de oudere bevolkingsgroep.

Oude dame

Visie

Onze visie en centrale uitgangspunten zijn: 'active ageing', 'empowerment', en 'participatie', maar steeds oog hebbend voor de complexiteit van het individuele proces van ouder worden.

Daarom wordt tegelijk, binnen deze empowermentvisie, de zorgomgeving ook een belangrijke rol toebedeeld. Dit kan onder meer door als mantelzorger of professionele zorgverlener doordacht zorg te verlenen of ook door het inzetten van aangepaste zorgtechnologie. 

Het is dan ook een taak van expertisecentrum ouderenzorg om ontwikkelingen in zorginnovatie op de voet te volgen.

 

Door op een vernieuwende manier zorg te verlenen, willen we kwaliteitsvolle jaren toevoegen aan het leven van ouderen en hen ondersteunen bij het zo zelfstandig mogelijk invullen van hun leven, bij voorkeur in de vertrouwde thuisomgeving maar ook in een residentiële zorgverleningscontext.

Doelstellingen

In het licht van deze missie en visie formuleert EXP-O voor de komende jaren de volgende algemene doelstellingen:

  • EXP-O plaatst ouderenzorg op de maatschappelijke én politieke agenda, om de levenskwaliteit van ouderen, hun familie en belangrijke derden te behouden en te verbeteren.
  • EXP-O streeft ernaar om wetenschappelijke kennis m.b.t ouderenzorg te ontwikkelen, vertalen en dissemineren. We willen kennisontwikkeling en patiëntenzorg met elkaar verbinden. We vertrekken hierbij vanuit de praktijk, waarbij ouderen en hun individuele context centraal staan.
  • EXP-O beoogt alle bestaande en toekomstige projecten evenals het opleidingsaanbod van Odisee m.b.t. ouderenzorg te bundelen.

Met deze doelstellingen sluit EXP-O aan bij de kernwaarden ‘openstaan’, ‘verbinden’, ‘emanciperen’ en ‘grenzen verleggen’ van Odisee. Ingegeven door een sterk en open gemeenschapsgevoel streeft EXP-O naar het ontwikkelen van een gemeenschappelijke identiteit, waarbij zij verbindt en aanspoort om eigen grenzen (‘emancipatie’) en de grenzen van ouderenzorg te verleggen.