Gedragscode ter preventie van grensoverschrijdend gedrag

Odisee hogeschool zet in op een omgeving waarin persoonlijke grenzen gerespecteerd worden en waar geen ruimte is voor grensoverschrijdend gedrag zoals (verbale en fysieke) agressie, (cyber)pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag, stalking, intimidatie en discriminatie. Met onderstaande Gedragscode schept Odisee hogeschool een kader voor een respectvolle en professionele omgang, ter preventie van grensoverschrijdend gedrag aan de hogeschool.

persoon legt hand op iemands been.jpg

Regels voor een respectvolle omgang met aandacht voor persoonlijke grenzen

Om voor elke student en medewerker van de hogeschool te garanderen dat hun persoonlijke grenzen gerespecteerd worden, verwachten we dat studenten, medewerkers en iedereen die op één of andere manier in contact komt met (een student of medewerker van) de hogeschool:

 • Anderen steeds zorgzaam en respectvol behandelt. Ook op sociale media, via e-mail en andere communicatiekanalen. Men dient zich te onthouden van (het doorsturen van) denigrerende, beledigende of aanstootgevende opmerkingen en/of taalgebruik.
 • Zich onthoudt van elke vorm van (cyber)pesten, agressie (zowel verbaal als fysiek), discriminatie, intimidatie, stalken of enige andere vorm van grensoverschrijdend gedrag.
 • Zich onthoudt van enige vorm van machtsmisbruik.
 • Zich onthoudt van elke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag (ongepaste aanrakingen, ongepaste seksuele opmerkingen, seksuele intimidatie, ongevraagd versturen of doorsturen van seksueel getinte en/of persoonlijke afbeeldingen...).

Daarnaast wordt ook verwacht dat wettelijke bepalingen en geldende reglementen (zoals het arbeidsreglement & onderwijs- en examenreglement met inbegrip van de tuchtreglementen) van de hogeschool en de campus nageleefd worden.

Vuistje geven

Aandacht voor machtsrelaties

Daarenboven heeft elke student of medewerker aan de hogeschool recht op een veilig leer- of werkklimaat, een objectieve evaluatie en een gelijk(w)aardige behandeling, zonder enige vorm van partijdigheid.

Als docent, trajectbegeleider of leidinggevende sta je per definitie in een machtsrelatie tot een student of medewerker in een ondergeschikte positie. De machtsverhouding vergroot als er ook een evaluatie aan te pas komt.

Van elke persoon in een machtspositie wordt verwacht dat die altijd een gepaste afstand bewaart naar studenten of medewerkers in ondergeschikte posities. Ga geen persoonlijke relatie aan die verder reikt dan je professionele rol als docent, begeleider of leidinggevende, ongeacht of de student of medewerker hiervoor open staat.

handen geven

Bevind je je in een machtspositie?

Ga dan met indivuele studenten of medewerkers in een ondergeschikte positie enkel om binnen de grenzen van je opdracht aan de hogeschool. Concreet wordt in die positie o.a. verwacht dat je je aan de volgende gedragsregels houdt:

 • Stuur geen persoonlijke berichten
 • Wees terughoudend in het delen van persoonlijke informatie over jezelf of je levenssituatie
 • Maak geen gebruik van informatiekanalen die je niet voor alle studenten/medewerkers gebruikt
 • Nodig hen niet individueel uit om samen iets te doen in de vrije tijd (iets drinken, eten, student naar huis brengen, naar concert gaan, ...)
 • Ga niet in op uitnodigingen tot meer persoonlijk contact
 • Vraag niet onnodig naar te persoonlijke informatie, achtergrond of verleden
 • Onthoud je van onnodige of te intieme aanrakingen
 • Onthoud je van opmerkingen over aantrekkelijkheid en van elke vorm van seksuele insinuatie
Kijken in de spiegel

Twijfels? Neem actie!

Een goede toetssteen is om je af te vragen of je over je handelen op elk moment transparant zou kunnen zijn ten aanzien van collega’s en leidinggevenden. Met andere woorden: mogen je mails, berichten of gedragingen het daglicht zien. Bij twijfel kan het zinvol zijn om een situatie collegiaal te bespreken.

Indien zich uitzonderlijk toch op een integere manier een relatie ontwikkelt tussen personen die zich binnen de Odisee context in een machtsrelatie bevinden, dan wordt onmiddellijke transparantie verwacht t.a.v. de direct leidinggevende van de persoon het hoogst in positie. De verantwoordelijkheid voor een dergelijke transparantie kan nooit bij een student liggen.

We verwachten ook dat collega’s die weet hebben van mogelijk grensoverschrijdend gedrag niet wegkijken en er mee voor zorgen dat we voor iedereen een veilige omgeving kunnen garanderen.

Zit je nog met vragen?

Voor vragen of meldingen m.b.t. grensoverschrijdend gedrag, kunnen studenten terecht bij één van de vertrouwenspersonen voor studenten.

Personeelsleden kunnen hiervoor terecht bij de vertrouwenspersonen voor personeel of - als er studenten bij betrokken zijn - bij de vertrouwenspersonen voor studenten

Heb je vragen of twijfels omtrent een specifieke situatie waarin je bent terechtgekomen en niet weet hoe ermee om te gaan, contacteer dan steeds de vertrouwenspersonen of je leidinggevende.

Meisje - nadenkend