EVC-procedure

Heb je reeds relevante praktijkervaring die je wil laten waarderen? Door het opstarten van een EVC-procedure kan je je competenties, verworven buiten het formele onderwijs, laten erkennen.

Bij ‘eerder verworven competenties’ (kortweg EVC) gaat het om het geheel van verworven kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes. Deze competenties zijn verworven door middel van leerprocessen en praktijkervaring, maar werden niet met een studiebewijs bekrachtigd.

Het kan gaan om relevante beroepservaring, ervaringen opgedaan in het vrijwilligerswerk, een tweetalige opvoeding, gevolgde cursussen enzovoort. Als deze competenties voldoende relevant zijn voor jouw verdere studieloopbaan, kun je een aanvraag voor een EVC-onderzoek indienen.

Indien dit bekwaamheidsonderzoek leidt tot een erkenning van jouw eerder verworven competenties, dan krijg je een ‘bewijs van bekwaamheid’. Met dit bekwaamheidsbewijs kun je vrijstellingen aanvragen en eventueel studieduurverkorting krijgen.

Student met computer en tas

Procedure

De EVC-procedure bestaat uit vijf fasen. 

Fase 1: het intakegesprek

Wanneer je meent in aanmerking te komen voor een EVC-assessment, contacteer dan eerst de  trajectbegeleider van de opleiding die je wil starten en waarvan je competenties wil laten erkennen.  Tijdens dit gesprek wordt de EVC-procedure grondig uitgelegd en wordt er ingegaan op vragen. Je krijgt advies of het zinvol is om een EVC-procedure te starten en over de mogelijke tests die moeten worden afgelegd.

Contacteer de trajectbegeleider

De kosten?

Een EVC-assessment is niet kosteloos. Op basis van de complexiteit van het assessment wordt bepaald hoeveel het onderzoek zal kosten.

Wanneer je beslist om je EVC-dossier in te dienen wordt een administratieve kost van € 55 euro gevraagd.

Voor de aanvraag voor de erkenning van alle competenties van een opleiding betaal je maximaal:

  • € 335 voor een graduaatsopleiding
  • € 590 voor een bacheloropleiding

Voor de aanvraag voor de erkenning van specifieke competenties van een opleidingsonderdeel of een cluster van opleidingsonderdelen betaal je:

  • € 50 voor een eenvoudige toets;
  • € 150 voor een complexe of uitgebreide toets;
  • indien een combinatie van toetsen wordt gebruikt, worden de bedragen opgeteld.

De kost van het EVC-assessment moet betaald zijn vóór het assessment kan plaatsvinden.

Fase 2: het aanvraagdossier

Meen je na het intakegesprek in aanmerking te komen voor een EVC-onderzoek, stuur dan een gemotiveerde aanvraagbrief tot erkenning van jouw competenties samen met jouw cv en portfolio via mail naar de assessmentcoördinator

Hoe stel je je portfolio op?

Je somt alle opleidingsonderdelen op waarvan je meent de competenties reeds te beheersen die worden geëvalueerd. Raadpleeg hiervoor de ECTS-fiches

Beoordelingscriteria                                                                              

De competenties die je wilt bewijzen (in de vorm van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes) moeten aan volgende criteria voldoen:

  • de authenticiteit: gaat het om bewijzen van jouw eigen competenties en niet van iemand anders?
  • het actualiteitsgehalte: geven de bewijzen de competenties weer die je op dit moment bezit?
  • de relevantie/inhoud: is jouw ervaring belangrijk voor de opleiding die je wilt volgen?
  • de kwantiteit: verwijst het bewijsstuk naar een voldoende lange periode van activiteit of heeft het slechts betrekking op een eenmalig feit?
  • de variatie in contexten: heb je ervaring in voldoende uiteenlopende handelings- en opleidingssituaties of contexten?

Let op! 

Verzamel maximaal 2 bewijsstukken per competentie, maar 2 die absoluut voldoen aan de beoordelingscriteria.

Deadline?

Je aanvraag moet worden ingediend vóór 31 mei.

Fase 3: het EVC-assessment

Na de indiendatum wordt door de assessmentcoördinator samen met het opleidingshoofd de assessmentcommissie samengesteld.

Er wordt een datum bepaald waarop het assessment zal doorgaan. Deze wordt door de assessmentcoördinator aan jou en aan alle leden van de assessmentcommissie gecommuniceerd .

Het assessment bestaat uit een criteriumgericht interview op basis van het ingediende portfolio. Daarnaast kunnen ook andere competentietesten worden afgenomen, om de commissie in staat te stellen een duidelijke beoordeling te maken.

Fase 4: het bewijs van bekwaamheid

Binnen de 10 werkdagen krijg je de beslissing van de assessmentcommissie per mail toegestuurd. Wanneer de competenties erkend worden ontvang je een ‘bewijs van bekwaamheid’. 

 

Beroepsprocedure

Tegen het resultaat van deze EVC-procedure kan je in beroep gaan zoals beschreven in het Onderwijs- en Examenreglement - Artikel 101.

Fase 5: de vrijstellingen

Met het ‘bewijs van bekwaamheid’ kan je bepaalde vrijstellingen krijgen. Indien je inschrijft in een opleiding aan Odisee, zal de trajectbegeleider op basis van het ‘bewijs van bekwaamheid’ beslissen voor welk(e) opleidingsonderde(e)l(en) je vrijstelling kan krijgen. Samen met jou wordt een Individueel Studieprogramma (ISP) opgesteld.

Let op!

Alle instellingen van de Associatie KU Leuven aanvaarden het ‘bewijs van bekwaamheid’ als basis voor een aanvraag tot vrijstelling. Dergelijk ‘bewijs van bekwaamheid’ is onbeperkt geldig, maar er kan na 5 jaar wel een actualiseringsprogramma worden opgelegd. Het bekwaamheidsbewijs geeft niet automatisch recht op vrijstelling(en). De instelling kan oordelen dat een bekwaamheidsbewijs niet of onvoldoende beantwoordt aan haar criteria voor vrijstelling.