Leerkrediet

Via het leerkrediet bewaakt de Vlaamse overheid de studievoortgang van studenten over de verschillende instellingen voor hoger onderwijs heen. Alle studenten die zich voor het eerst inschrijven in een bachelor- of masteropleiding in het Vlaamse hoger onderwijs krijgen een startleerkrediet van 140 studiepunten. Opgenomen studiepunten gaan van het leerkrediet af, behaalde credits worden er weer bijgeteld.

Het leerkrediet geeft je enerzijds ruimschoots de kans om een diploma hoger onderwijs te halen, ook als je af en toe wat studiepunten niet haalt of van opleiding/instelling verandert. Anderzijds is er een grens aan de studiekansen die je krijgt, lees: aan wat de maatschappij voor je studie wil betalen. Het leerkrediet verplicht je dus om bewust en realistisch met je studiekeuze om te gaan en de verantwoordelijkheid voor je studievoortgang op te nemen.

De overheid heeft bepaald dat enkel studenten met een positief leerkrediet financierbaar zijn. Instellingen krijgen dus geen subsidies voor studenten met een negatief leerkrediet. De instelling kan in dat geval beslissen een inschrijving te weigeren of een verhoogd studiegeld te vragen.

Studenten met laptop in cafetaria

Of je leerkrediet nodig hebt, hangt af van het soort opleiding, het contract of het programma dat je kiest.

 • Je zet leerkrediet in als:
  • je inschrijft met een diplomacontract voor een initiële bachelor- of masteropleiding én verkorte bachelorprogramma’s 
  • je inschrijft met een creditcontract en dus slechts een aantal opleidingsonderdelen volgt
  • je in de loop van het academiejaar voor bijkomende opleidingsonderdelen inschrijft

    
 • Je hebt geen leerkrediet nodig als je inschrijft:
  • voor een (educatieve) graduaatsopleiding
  • voor een schakel- of voorbereidingsprogramma
  • voor een educatieve bacheloropleiding als je al een bachelordiploma bezit
  • voor een educatieve masteropleiding als je al een masterdiploma bezit
  • voor een postgraduaatsopleiding
  • voor een bachelor-na-bacheloropleiding
  • voor een master-na-masteropleiding
  • met een examencontract

Let op: schrijf je met een creditcontract in voor opleidingsonderdelen uit een van bovenstaande programma's of opleidingen, dan zet je wél altijd leerkrediet in.

Er wordt geen leerkrediet ingezet voor de opleidingsonderdelen waarvoor je een vrijstelling hebt.

 • Het aantal studiepunten waarvoor je een credit behaalt (m.a.w. die je hebt verworven) worden opnieuw aan je leerkrediet toegevoegd. De studiepunten van de opleidingsonderdelen waarvoor je na de tweede examenperiode nog geen credit hebt gehaald, ben je voor altijd kwijt. Dat is ook het geval wanneer je een tolerantie hebt ingezet.
 • Bij het leerkrediet hoort ook een bonus waarbij je de eerste 60 studiepunten die je met een diplomacontract in een bacheloropleiding haalt, dubbel terug krijgt. Deze bonus is niet gebonden aan één academiejaar. Zolang je je eerste 60 studiepunten in je bacheloropleiding nog niet hebt verworven, geldt de bonus.

  Vb.: Wanneer je nog geen 60 studiepunten verworven hebt in de opleiding en je slaagt op één opleidingsonderdeel van 4 studiepunten, dan krijg je  8 punten leerkrediet terug (80+4x2=88). Was je geslaagd voor 60 studiepunten, dan krijg je 120 studiepunten terug waardoor je saldo dan op 200 komt te staan.
 • Wanneer je na het behalen van je initiële masterdiploma of wanneer je bij het voortijdig verlaten van het hoger onderwijs een leerkredietsaldo van minder dan 60 studiepunten hebt, wordt het leerkrediet eenmalig terug tot 60 studiepunten opgebouwd. Je krijgt wel per academiejaar maar maximaal 10 studiepunten terug.

  Vb. Na het behalen van je masterdiploma of bij het verlaten van het Hoger Onderwijs bedraagt je leerkrediet 44. Je zal het volgende academiejaar 10 studiepunten extra krijgen, het jaar daarop krijg je nog eens 6 studiepunten.
 • Het aantal studiepunten dat je opneemt in je jaarprogramma

  Idealiter neem je in je jaarprogramma maar net zoveel studiepunten op als je ook echt kan behalen, dan blijft je leerkrediet op peil. Denk er dus over na en neem niet automatisch de klassieke 60 studiepunten op. Aarzel niet om advies te vragen aan een trajectbegeleider van je opleiding of een studentenbegeleider van de studentendienst.

   
 • Wijzigingen aanbrengen aan je jaarprogramma

  Schrappen van opleidingsonderdelen leidt enkel tot een teruggave van leerkrediet indien het vóór 1 december gebeurt voor vakken die starten in het eerste semester, en vóór 15 maart voor vakken die starten in het tweede semester. Vakken die je aan je jaarprogramma toevoegt leiden vanzelfsprekend tot een vermindering van je leerkrediet.

  Opgelet: Indien je voor een vak al een examenkans opgenomen hebt, krijg je hiervoor nooit je leerkrediet terug
 • Het moment waarop je heroriënteert of je uitschrijft voor een opleiding
  • Indien je je uitschrijving meldt vóór 1 december worden alle opgenomen studiepunten van die opleiding opnieuw toegevoegd aan je leerkrediet.
  • Indien je je uitschrijving meldt tussen 1 december en 15 maart:
   • blijven de studiepunten van de opleidingsonderdelen waarvoor je was ingeschreven en die starten in het 1ste semester definitief van je leerkrediet afgetrokken (tenzij geslaagd: dan weer bij leerkrediet gevoegd);
   • worden de studiepunten van de opleidingsonderdelen die starten in het 2de semester opnieuw aan je leerkrediet toegevoegd.
  • Na 15 maart blijven alle studiepunten die je via je ISP registreerde van je leerkrediet afgetrokken.

         Opgelet: Indien je voor een vak al een examenkans opgenomen hebt, krijg je hiervoor nooit je leerkrediet terug

 • Ben je ingeschreven met een creditcontract en je wil uitschrijven dan ben je het ingezette leerkrediet altijd kwijt.

Extra regel voor generatiestudenten (= studenten die voor het eerst zijn ingeschreven met een diplomacontract voor een bacheloropleiding aan het Vlaams hoger onderwijs). Indien deze studenten veranderen van opleiding tussen 1 december en einde colleges 1ste semester verliezen zij slechts de helft van het leerkrediet voor opleidingsonderdelen die starten in het eerste semester en waarvoor ze nog geen examenkans opgenomen hebben.

Op het ogenblik dat je een eerste keer een masterdiploma behaalt, worden er 140 studiepunten afgetrokken van je leerkrediet. Meestal hou je dan nog een aantal studiepunten over omdat je aan het begin een bonus van 60 studiepunten hebt verworven.  Wil je daarna nog een bachelor- of masterdiploma behalen, dan kun je die studiepunten weer inzetten of zal je bij een leerkrediet onder de 60 studiepunten meer inschrijvingsgeld moeten betalen. Na het behalen van een tweede masterdiploma worden er geen 140 studiepunten afgetrokken. Ook na het behalen van een professionele of academische bachelordiploma worden er geen studiepunten afgetrokken.

Om levenslang studeren te stimuleren, wordt je leerkrediet eenmalig weer opgebouwd na je studies. Zie ook ‘Hoe kun je leerkrediet terugwinnen?’.

 • Studenten die geen of negatief leerkrediet hebben worden geweigerd.
 • Studenten die nog over een beperkt leerkrediet beschikken (tussen 1 en 59 studiepunten) kunnen zich nog inschrijven. Voor de studiepunten waarvoor je geen leerkrediet meer hebt, betaal je de variabele kost dubbel.

Uitzondering hierop vormen:

 • de studenten die zonder onderbreking de afgelopen 2 academiejaren waren ingeschreven en nog ten hoogste 30 studiepunten moeten afwerken van een opleiding: zij krijgen de toelating hun opleiding verder af te werken gedurende 1 academiejaar.

Studenten die in geval van geen of negatief leerkrediet de toelating willen vragen om hun bacheloropleiding aan te vatten of af te werken, dienen een gemotiveerd verzoek per brief in bij de directeur van de cluster, uiterlijk 10 oktober. Dit kan ook voor 25 februari voor de student die in hetzelfde academiejaar nog geen aanvraag tot opheffing weigering heeft ingediend.

Omdat de afwijking slechts kan worden verleend op grond van bijzondere individuele omstandigheden, geeft de student in zijn verzoek zeer duidelijk aan welke bijzondere omstandigheden de grondslag vormen van zijn verzoek. Deze informatie wordt vertrouwelijk bewaard.

De uitzonderlijke toelating wordt verleend door de directeur van de cluster samen met het diensthoofd van de dienst Studentenvoorzieningen. Zij houden in hun beslissing rekening met het door de student reeds afgelegde studieparcours en de kansen om de opleiding succesvol af te ronden.

Je kan de details van jouw leerkrediet raadplegen via het platform van de Vlaamse Overheid 'Mijn Burgerprofiel'. Je vindt alles onder 'Uw gegevens' en vervolgens 'Onderwijs  en vorming'.

Bovendien zal je niet alleen het saldo van je leerkrediet zichtbaar zijn, maar je kan ook alle bewegingen van je leerkrediet overzichtelijk per academiejaar inkijken:

 • Opgenomen en verworven studiepunten
 • Automatische opbouw
 • Correcties
 • Teruggave door overmacht
 • ....

 

Vind je hier het antwoord op je vragen niet of heb je vragen over je individuele mogelijkheden om in te schrijven, neem dan contact op met de dienst Studentenadministratie

De Vlaamse regering heeft beslist dat studenten die omwille van Corona in een overmachtssituatie zijn beland en daardoor niet geslaagd zijn voor één of meer opleidingsonderdelen, hun leerkrediet kunnen terugvragen.

Opgelet: Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden, zo moet je zeker al hebben deelgenomen aan alle examenkansen van het opleidingsonderdeel. Alle andere voorwaarden, informatie over hoe je je leerkrediet kan terugkrijgen kan je terugvinden op deze website van de overheid: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-voor-studenten.

Kon je door een overmachtssituatie niet deelnemen aan 1 of meerdere examens en was er voor jou ook geen inhaalexamen mogelijk? Dan kan je je door overmacht verloren leerkrediet via een verzoekschrift terugvorderen bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen.

Alle info kan je terugvinden op http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/terugvordering-van-leerkrediet-wegens-overmacht.

Daar vind je ook een voorbeeldbrief die je kan gebruiken en waarin alle informatie staat die de Raad nodig heeft om een beslissing te kunnen nemen.

Je voegt bij deze brief de nodige bewijsstukken waaruit duidelijk blijkt dat je niet in de mogelijkheid was om bepaalde examens af te leggen zoals bv. puntenlijsten (kan je opvragen via selfservice-toepassing), medische attesten met vermelding van datum/periode van ziekte, of een andere overmachtssituatie.

Je dient deze brief aangetekend te versturen naar de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen.

Stuur een kopie van dat verzoekschrift en de eraan gevoegde stukken aan juridische.zaken@odisee.be of per aangetekende brief aan:

     Odisee

     t.a.v. Juridische dienst

     Warmoesberg 26

     1000 Brussel

Vermeld hierbij ook het e-mailadres dat je voor de verdere communicatie wil gebruiken.

 

De Raad contacteert jou rechtstreeks over de verdere procedure en hun beslissing.

OPGELET: er is een aparte procedure uitgewerkt voor terugvordering van leerkrediet omwille van COVID-19. Meer informatie vind je hier.