Boeken troef!

Looptijd
/
Onderzoeksproject

Boeken troef!

'Boeken troef!' wil scholen ondersteunen bij het uitbouwen van een krachtigere leesomgeving. Recente resultaten uit o.a. het PIRLS- en PISA-onderzoek tonen dat de leesmotivatie bij Vlaamse leerlingen de laatste jaren sterk is gedaald. Na een algemene screening van de leesomgeving, helpen we scholen van kleuter tot secundair samen met bibliotheken werk te maken van vrij lezen en voorlezen via de methodiek van het Samen Lezen, een aantrekkelijke boekenhoek en duurzame leesplekken. 

Doelstelling

In het Boeken troef!-project bouwen we in 20 scholen aan een motiverende leesomgeving binnen een breed leesnetwerk. Daarin gaat veel aandacht naar het (begeleid) vrij lezen, samen lezen en voorlezen en leesstimulerende activiteiten en dit op alle onderwijsniveaus, van kleuter over lager naar secundair onderwijs. We zetten in op rijke gesprekken die vertrekken vanuit de inhoud van de boeken, maar aanknopen bij de ervaringen van de leerlingen om de leesmotivatie te verhogen, en tegelijk ook de kennis van en waardering voor het Nederlands te bevorderen.

De scholen zijn verspreid over de gemeenten Aalst, Anderlecht en Denderleeuw, drie verstedelijkte gemeenten met veel meertalige en kansarme leerlingen. Het project richt zich op scholen uit de verschillende netten met kleuter-, lager of secundair onderwijs, en beoogt duurzame kennisdeling en samenwerking tussen scholen en bibliotheken in deze gemeenten. Hiermee willen we bijdragen tot een succesvolle schoolloopbaan voor de leerlingen uit deze gemeenten. De bekendmaking van het project en de selectie van scholen gebeurt in samenwerking met de gemeenten.

De acties van het leesproject 'Boeken troef!' worden gekaderd in het leesbeleid van de school, dat aan het begin van het project in kaart wordt gebracht aan de hand van de leesscans Leesnetwerk en Krachtige en motiverende leesomgeving ontwikkeld in een onderzoeksproject van Odisee, AP-UGent, Iedereen Leest, Stichting Lezen en de Nederlandse Taalunie. 

Leespartners

Op elke projectschool zullen boeken troef zijn, en daartoe wordt samengewerkt met sterke leespartners. Vooreerst is er de samenwerking met de plaatselijke bibliotheek vanuit de idee ‘bib in de klas – klas in de bib’. De bibliotheekmedewerker en betrokken schoolverantwoordelijken (het kernteam) gaan samen met de projectmedewerker van Odisee in gesprek over hoe de bib de school kan ondersteunen in de uitbouw van een prikkelende, motiverende leesomgeving (boekenbox, leesplek in de bib, bibbezoek, kinderen helpen bij boekenkeuze, boekenhoek, leesplek ...).

Daarnaast wil 'Boeken troef!' op elke school werk maken van motiverende leesactiviteiten binnen een aantrekkelijke en krachtige leesomgeving. Afhankelijk van het onderwijsniveau wordt in het eerste projectjaar gekozen voor een specifieke methodiek: hetzij van De Boekenhouder (kleuteronderwijs), hetzij van het Samen Lezen (lager en secundair onderwijs). In het tweede projectjaar komen deze onderwijsniveaus en initiatieven samen in de activiteit van het duolezen.

Boeken Troef
Boeken troef!

Onze partners

  • Het Lezerscollectief
  • Bibliotheken Aalst en Denderleeuw
Onderwijs Vlaanderen

Wil je meer weten over dit project?