Boost voor starters in het werkveld

Via piloottrajecten willen we met dit Voorsprongfondsproject pas afgestudeerden graduaats- en bachelorstudenten/(young) professionals een boost geven bij de start in het werkveld én “goesting” geven voor levenslang leren. 

Looptijd
/
Financiering
Voorsprongfonds – Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gefinancierd door de Europese Unie
logo boost

Via piloottrajecten willen we met dit project pas afgestudeerde graduaats- en bachelorstudenten/(young) professionals een boost geven bij de start in het werkveld én “goesting” geven voor levenslang leren.  

Elke participerende hogeschool experimenteerde met verschillende formats van leertrajecten.  

In deze leertrajecten staan aanvangs- en loopbaanbegeleiding, net als professionalisering centraal en dit via verschillende modaliteiten:  

 • Intervisie en coaching  

 • Kennis- en vaardigheidsupdates: refreshing – upskilling. Specifieke focus is mogelijk, bijvoorbeeld ondernemerschap, soft skills, specifieke vakken of rollen die men opneemt in het werkveld, …  

 • Proeven van bestaande aanbod rond nascholing op laagdrempelige manier  

Het leren samen met andere (young) professionals is fundamenteel aanwezig in elk van de ontwikkelde leertrajecten. We ontwikkelden een soort van een ‘clubformule’/lerende gemeenschap die (afhankelijk van het traject, per studiegebied en/of opleiding en/of inter-/multidisciplinair) ingevuld kan worden met terugkommomenten.  

Dit zet(young) professionals aan om het afstuderen niet als een eindpunt te zien, maar als een volgende stap in hun proces van levenslang leren. Ze verwerven inzicht in de eigen ambities, om bewust en gericht vorm te geven aan de eigen loopbaan. Inzicht in de eigen ambities helpt om zicht te krijgen op de eigen concrete leer-, ontwikkel- en opleidingsnoden. Young professionals worden ondersteund om proactief en zelfbewust met de eigen loopbaan aan de slag te gaan en leernoden en professionele dromen te identificeren.  

Alumni GW
Concrete uitwerking en resultaten

Concreet werd er een conceptueel kader  uitgewerkt vanuit verschillende formats van leertrajecten voor starters, met een uitgewerkt draaiboek waar de aanpak rond de aangereikte thema’s in beschreven staan voor het vormgeven van deze leertrajecten . Er werden pilots uitgerold in de drie hogescholen telkens met  één of meerdere soorten leertrajecten:  

 • Voor startende leraren: KdG en Odisee werkten een nieuw ontwikkeld aanbod uit met specifieke focus vanuit het studiegebied onderwijs en de startende leraar dat op de eigen hogeschool plaatsvond. 

 • KdG en PXL werkte een algemeen nieuw aanbod uit voor elke starter in het werkveld met specifieke focussen zoals timemanagement, gebruik van talenten, veerkracht, communicatie, … PXL werkte dit traject uit binnen een virtual classroom (online aanbod), KdG deed dit op een andere fysieke locatie dan de hogeschool. 

 • Odisee werkte ook nog twee andere trajecten uit:  

  • één traject verder bouwend op een reeds bestaande alumniwerking voor startende gezinswetenschappers. 

  • Een ander nieuw aanbod voor startende praktijkgerichte orthopedagogen, dat voorbereid werd maar niet uitgerold werd wegens een ontoereikend aantal inschrijvingen 

Elk traject werd systematisch bijgestuurd na tussentijdse evaluaties. Deze evaluaties werden over de betrokken hogescholen gedeeld qua opzet en uitwerking – zowel inhoudelijk – als didactisch op basis van bevraging van alumni, werkveld en door tussentijdse evaluatie. Ook op het eind van elk traject werd een eindbevraging afgenomen. Hieruit blijkt dat de trajecten tegemoetkwamen aan de leerbehoeften van de starter en daarmee ook aan de mentaliteit van levenslang leren, wat van cruciaal belang is bij het betreden van het werkveld. 

Ook werden er in het kader van een masterproef aan de Universiteit van Maastricht interviews afgenomen om op kwalitatieve wijze te onderzoeken in hoeverre de aangeboden piloottrajecten young professionals stimuleerden om levenslang te leren. De resultaten wijzen uit dat er duidelijk een behoefte bestaat bij young professionals die net hun eerste stappen zetten in het nieuwe werkveld, om na het voltooien van hun opleiding verder te blijven leren.  

Na het doorlopen van de trajecten werden er aanbevelingen voor overheid en hogescholen opgesteld voor verdere uitrol en implementatie. Ook noodzakelijke randvoorwaarden om een traject succesvol op te starten en te doorlopen werden geformuleerd. Naast een conceptueel kader  is er ook een draaiboek ter beschikking gesteld met werkvormen die succesvol waren in de trajecten rond relevante thema's. 

Partners

 • Hogeschool PXL
 • Karel de Grote Hogeschool