BurgerSTEM

Looptijd
/
Onderzoeksproject

BurgerSTEM

In BurgerSTEM vertalen we burgerwetenschap naar de lagere school door leerlingen te betrekken bij wetenschappelijk onderzoek. Burgerwetenschap of Citizen Science verkleint immers de kloof tussen burgers en wetenschappers door actieve deelname in het onderzoekproces. Door effectief wetenschappelijke informatie te verzamelen en te verwerken leren kinderen wetenschap gericht te gebruiken, stimuleren we hun motivatie en verduidelijken we wat wetenschap precies tot wetenschap maakt.

Achtergrond

In het project BurgerSTEM verkennen we de mogelijkheden van Citizen Science projecten in de lagere school. We wensen hierbij de doelgroep lager onderwijs in de kijker te zetten. De lagere school biedt immers tal van opportuniteiten om met leerlingen in een CS-project aan de slag te gaan. Anderzijds kan CS een mooie aanvulling zijn op het STEM-verhaal in de lagere school.

Doelstelling

Door concreet een CS-project uit te voeren in verschillende scholen brengen we een aantal onderwijsgerelateerde contextfactoren in kaart die een succesvolle integratie van CS-projecten faciliteren of hinderen. Onder contextfactoren verstaan we bijv. groepsgrootte, klassfeer, begripsniveau, spanningsboog van leerlingen t.a.v. een langdurig project, maar ook het belang en motivatie van de leerkracht. Deze factoren zijn zinvol om terug te koppelen naar de lerarenopleiding én vormen een leidraad voor wetenschappers om onderzoeksprojecten en lagere school succesvol op elkaar af te stemmen.

Verder kunnen we met een CS-project nagaan wat de impact is op leerlingen van de derde graad op het vlak van wetenschappelijke geletterdheid, het inzicht in nature of science en de motivatie voor wetenschap en STEM. De impactvragen kunnen een gerichte keuze voor de richting in het middelbaar onderwijs ondersteunen en richtinggevend zijn bij de uitbouw van het verdere STEM-verhaal op school.

Lager onderwijs uitstap
BurgerSTEM

Onze partners

Wil je meer weten over dit project?