Service Learning aan Odisee

Service Learning is een krachtige pedagogie die nauw aansluit bij onze visie als co-hogeschool. Studenten gaan hierbij een maatschappelijk engagement aan dat gericht is op een win-win tussen hogeschool en maatschappij. Co-creatie dus! Daarnaast biedt het engagement (de service) hen de mogelijkheid om leerinhouden in de praktijk te brengen. Aan de hand van reflectieve activiteiten wordt hun leerervaring vastgezet.

Op deze pagina ontdek je hoe we Service Learning aan de co-hogeschool in de praktijk brengen. 

Foto van een mentor met twee studenten
Wat is Service Learning?

Service Learning aan de co-hogeschool

Duurzaam

Onze maatschappelijke engagementen zijn gericht op een duurzame samenwerking met de partnerorganisaties. Studenten leren op een duurzame manier als burger in de maatschappij staan. 

Inclusief

Aan de hand van reflectiekaders maken de studenten kennis met andere delen van de maatschappij. Ze leren zichzelf als burger in de maatschappij beter kennen, en worden uitgedaagd om hun eigen waarden- en normenkaders te bevragen. Hetzelfde geldt bij uitbreiding voor de ethische kaders in hun beroepspraktijk. 

Wendbaar

Service Learning bereidt studenten voor op het leven in een steeds veranderende ('VUCA') maatschappij. Ze maken kennis met reële en complexe contexten en kunnen op die manier de verworven theoretische competenties aan de praktijk aftoetsen. 

Co-creatie

Service Learning activiteiten zijn gericht op een win-win met de maatschappij of maatschappelijke partner. Samen met de doelgroep pakken we complexe problemen aan. 

Vlaams Netwerk

Odisee is lid van het Vlaams Netwerk voor Service Learning in het Hoger Onderwijs

Uniservitate project

Odisee maakt deel uit van het Uniservitate project onder leiding van CLAYSS; samen met de partners van de associatie KU Leuven is zij onderdeel van de HUB "Western Europe North" 

Aziatisch meisje met een tablet
Service Learning aan Odisee

Enkele voorbeelden

 1. 1

  Sociaal Werk in grootstedelijke context

  Studenten doen aan community service learning als sociaal werker op twee sites in Molenbeek. Aan de linkse kant van het kanaal werken ze bij Samenslevingsopbouw Brussel met opbouwwerkers en rechthebbenden op een leefloon. Aan de andere kant nemen ze hun engagement in het burgercollectief ‘Wijkacademie’, een soort van academie voor medeburgers die moeilijke thema’s, zoals radicalisering en politiegeweld, bespreekbaar wilt maken. Het initiatief ontstond vlak na de aanslagen in Parijs.

  Daarnaast zijn een aantal studenten betrokken bij een internationale samenwerking binnen het kader van een Erasmus+-project. Samen met hoger onderwijsinstellingen uit o.a. Hongarije en Finland wordt gereflecteerd over stedelijke diversiteit en de uitdagingen die dit met zich meebrengt voor sociaal werkers. 

 2. 2

  De leraar: leren over/voor/in diversiteit

  Onze educatieve opleidingen (kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs, zowel bachelor als graduaat)  in Aalst, Brussel en Sint-Niklaas hebben een sterk uitgebouwde Service Learning-werking. Dit gebeurt in samenwerking met diverse regionale organisaties.

  De rode draad hierbij zijn de sleutelcompetenties voor leren voor diversiteit. De Service Learning ervaring is het sluitstuk van een leerlijn die over de verschillende fasen loopt. Studenten maken in de eerste fase kennis met hun persoonlijk referentiekader, wat in de tweede fase wordt uitgebreid naar de professionele identiteit. In de laatste fase exploreert de student diens maatschappelijke identiteit.

  Voorbeelden van activiteiten zijn het meedraaien in een OKAN-klas, het voorlezen in asielcentra, huiswerkbegeleiding, faciliteren van taalstages tijdens schoolvakanties enz. 

 3. 3

  Project empathie

  Binnen de bacheloropleidingen Chemie, Elektronica-ICT, Energietechnologie en Ontwerp- en productietechnologie nemen studenten in het kader van het OPO ‘ethiek’ nemen deel aan het ‘project empathie’. · Van de studenten wordt gevraagd dat ze minimaal 24 uren effectief bezig zijn met mensen die een risicogroep vormen in de maatschappij omtrent vereenzaming en/of voor een deel buiten de maatschappij staan en zich niet kunnen integreren en/of het eventueel moeilijk hebben in de maatschappij.

  Ook in de opleiding Biomedische Laboratoriumtechnologie is er een soortgelijk project. Studenten participeren bijvoorbeeld aan STEM-workshops voor scholieren uit de RABOT-wijk in Gent, of werken mee aan de Buurttuin op onze campus. 

  Binnen de opleiding Elektromechanica kunnen studenten maatschappelijk relevante projecten opnemen in het keuzeopleidingsonderdeel Professionele en persoonlijke identiteit. 

 4. 4

  Werkplekleren in maatschappelijke context

  Studenten in het graduaat Marketing- en communicatiesupport werken tijdens het eerste kwartaal van hun tweede fase aan opdrachten van Brusselse VZW's. Ze leggen contact met hun opdrachtgevers om de context uit te klaren, en geven aan het eind een slotpresentatie. De VZW's kunnen de aangeleverde materialen ook meteen duurzaam inzetten in hun eigen werking. 

  Voorbeelden van recente samenwerkingen zijn o.a. het opstellen van een content kalender voor Groot Eiland, het ondersteunen van de Bike4Life campagne van de Fietserbond, of het opstellen van artikelen voor het Davidsfonds. Een groep studenten zamelde via een crowdfunding-actie voor de VZW NASCI zelfs €1000 in. 

 5. 5

  Coachingsproject Orthopedagogie

  Studenten ondersteunen gedurende een semester kinderen in precaire situaties, waarbij gefocust wordt op het versterken van de gezinscontext. Hiertoe voeren de studenten huisbezoeken uit en ondersteunen ze de ouders bij het vormgeven en organiseren van hun opvoedende taken. 

  Samen met de partnerorganisaties worden de gezinssituaties geanalyseerd en ondersteund. De partners zijn nauw betrokken in de begeleiding en evaluatie van de studenten. 

 6. 6

  Marketing voor een betere wereld

  Studenten Bedrijfsmanagement (afstudeerrichting marketing) doen in hun tweede fase marketingprojecten uit de sociale sector. Hierbij passen ze hun theorie over projectmanagement toe in de praktijk, ter ondersteuning van een (Brusselse) VZW. Ze staan in voor de marketing en organisatie van een evenement dat ze ook zelf bijwonen. 

  Voorbeelden zijn het organiseren van een duurzaamheidshackaton (Re-story) of een zwemevenement van BO£S. 

 7. 7

  De maatschappelijk geëngageerde verpleegkundige

  In de bacheloropleiding Verpleegkunde op onze drie campussen (Aalst - Brussel - Sint-Niklaas) nemen studenten een maatschappelijk engagement op in een fase naar keuze. Ze voeren hierbij projecten uit die een meerwaarde betekenen voor de maatschappij, maar die niet per se nauw aansluiten bij de gekende contexten. De bedoeling is om studenten uit hun comfortzone te lokken, en tegelijkertijd kennis te latne maken met de buurt waarin hun campus is ingebed.

 8. 8

  Vroedkunde

  Op campus Sint-Niklaas loopt het project 'Buddy bij de wieg’. De bedoeling is dat vrijwilligers als ‘buddy’ een kwetsbaar gezin ondersteunen en begeleiden, in de periode vanaf de zwangerschap van de moeder tot het kindje 1 jaar oud is.