Attestering & verslaggeving voor het O-statuut*

Je kan één van volgende documenten indienen: 

  • een bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
  • een attest van erkenning van handicap van het Directoraat Generaal voor Personen met een handicap in (attest van verhoogde kinderbijslag of attest inkomensvervangende en/of  integratietegemoetkoming)
  • een gemotiveerd verslag afgeleverd door een erkende dienst (CLB, revalidatiecentrum, Code, Praxis P,….) als je een leerstoornis hebt. In dit verslag zijn onderzoeksverslagen, een overzicht van de afgenomen testen, de behaalde resultaten en de conclusies van het onderzoek opgenomen
  • een gemotiveerd verslag van het CLB  als je in het secundair onderwijs ondersteuning in het kader van specifieke onderwijsbehoeften kreeg
  • een verslag van de interne leerlingenbegeleiding  als je in het secundair onderwijsfaciliteiten kreeg (verhoogde zorg)

Heb je geen van bovenstaande documenten? 
Dan moet je een VLOR+ formulier indienen, ingevuld door een voor de doelgroep bevoegde arts of erkende psycholoog. Je kan het juiste VLOR+ document downloaden vanop deze pagina. 

Papier naast een laptop

* Het O-statuut is momenteel in het onderwijs- en examenreglement opgenomen als "bijzonder statuut functiebeperking". Zie BIJLAGE REGLEMENT BIJZONDERE STATUTEN, artikel 2.