Betaald educatief verlof (BEV) - enkel voor wie werkt in het Brussels gewest of Wallonië

Belangrijk voor wie in Vlaanderen werkt!

Als je in Vlaanderen werkt, geldt  de regelgeving van het Vlaams Opleidingsverlof (VOV) en niet die van het Betaald Educatief Verlof (BEV).

Studenten babbelen op trapje

Je werkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in Wallonië

Als je tewerkgesteld bent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in Wallonië, heb je geen recht op VOV. Je kan dan alleen aanspraak maken op BEV met de daaraan verbonden rechten, reglementering en administratie.

 1. 1

  Wat is betaald educatief verlof?

  Betaald educatief verlof is een recht dat toegekend kan worden aan werknemers uit de privésector om erkende opleidingen te volgen en op het werk afwezig te zijn met behoud van loon. De tegenhanger daarvan in de openbare sector is het vormingsverlof. Als jijzelf en de opleiding die je volgt aan de wettelijke voorwaarden voldoen, kan je werkgever het betaald educatief verlof niet weigeren, maar je moet de afwezigheden wel in onderling overleg met je werkgever plannen. Na de opleiding vraagt de werkgever de terugbetaling voor jouw gewettigde afwezigheid op het werk door het indienen van een schuldvordering bij de bevoegde overheidsdienst.

 2. 2

  Heb je recht op betaald educatief verlof?

  Om recht te hebben op betaald educatief verlof moet je als werknemer voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Je bent tewerkgesteld in de privésector (de werkgever betaalt een specifieke bijdrage voor het educatief verlof) of je bent contractueel werknemer bij een autonoom overheidsbedrijf (Belgacom, NMBS, Bpost, Skeyes). Let op! Ben je administratief, technisch of werkliedenpersoneel uit het vrij onderwijs heb je ook recht op betaald educatief verlof als je loon ten laste valt van de instelling zelf. 
  • Je bent voltijds of deeltijds tewerkgesteld (bij één of meerdere werkgevers). Om als deeltijds werknemer recht te hebben op betaald educatief verlof moet je minstens 4/5de van de normale arbeidsduur per week tewerkgesteld zijn (bv. 30,4u/38u), ofwel werk je op basis van een variabel uurrooster (dit moet zo vermeld staan in de arbeidsovereenkomst), of je bent minstens halftijds tewerkgesteld. In dit laatste geval heb je alleen recht op betaald educatief verlof voor beroepsopleidingen die je volgt tijdens de normale arbeidsuren.
  • Je moet over het hele academiejaar gezien voor minimum 32 contacturen ingeschreven zijn in een opleiding die in aanmerking komt voor betaald educatief verlof (zie onder). Contacturen zijn verplicht te volgen contactmomenten.

  Let op! Stages, werkplekleren, bachelorproef en examens tellen niet mee in de berekening van het aantal contacturen en dus ook niet in het aantal uren betaald educatief verlof waarop je recht hebt.

  Er moet in principe geen verband zijn tussen de gevolgde opleiding en je huidige beroep of functie.

 3. 3

  Welke opleidingen komen bij Odisee in aanmerking voor betaald educatief verlof?

  Alle erkende bachelors en graduaten die na 16 uur of tijdens het weekend worden georganiseerd en die minstens 32 verplicht te volgen contacturen per opleidingsfase bevatten.

 4. 4

  Welke postgraduaten en navormingen komen in aanmerking voor betaald educatief verlof?

  Je vindt op de specifieke opleidingspagina of jouw postgraduaat of navorming in aanmerking komt voor betaald educatief verlof.

  Hoe vraag je dit aan? Op de startdag van de opleiding laat je weten aan de verantwoordelijke dat je een attest wil voor betaald educatief verlof . Wij bezorgen je de nodige formulieren.

Volgende bacheloropleidingen voldoen aan deze voorwaarden:

 • Campus Brussel
  • Bachelor Gezinswetenschappen (zaterdagonderwijs)
 • Campus Aalst 
  • Bachelor Bedrijfsmanagement (HAO)
  • Bachelor Organisatie en Management (voorheen Office Management) (HAO)
 • Technologiecampus Gent 
  • Bachelor Voedings- en dieetkunde (HAO)
  • Bachelor Facilitair Management (HAO)
 • Campus Sint-Niklaas 
  • Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs (HAO)
  • Educatieve Bachelor Lager Onderwijs (HAO)
Schaarbeek

Werk je ’s nachts of in het weekend, dan kan je een opleiding volgen die maximum eenmaal per week overdag wordt gegeven. Opleidingen die daaraan voldoen:

 • Campus Brussel
  • Bachelor Gezinswetenschappen (met levenservaring)
  • Bachelor na Bachelor Psychosociale gerontologie 

Opleidingen die een erkenning voor betaald educatief verlof hebben verkregen via het bevoegde paritair comité of via een erkenningscommissie:

 • Campus Brussel
  • Bachelor Sociaal werk voor volwassenen
  • Bachelor in de Oogzorg
  • Bachelor Ergotherapie
  • Bachelor Medische Beeldvorming en Radiotherapie
 • Campus Aalst
  • Bachelor Verpleegkunde (brugprogramma)
 • Campus Sint-Niklaas
  • Bachelor Vroedkunde (afstandsonderwijs)
  • Bachelor Verpleegkunde (brugprogramma)

Graduaatsopleidingen die een erkenning voor betaald educatief verlof hebben verkregen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

 • Graduaat in de Accounting Administration (avondonderwijs)
 • Graduaat Marketing- en communicatiesupport (avondonderwijs)
 • Graduaat in het programmeren (avondonderwijs)
 • Graduaat in het Systeem- en netwerkbeheer (avondonderwijs)
 • Educatief graduaat Secundair onderwijs (avond - en dagonderwijs)
 • Graduaat in Maatschappelijk Werk (dagonderwijs)
Marketing volwassenen

Kom je ook in aanmerking als je ingeschreven bent met een examen-of creditcontract?

Ben je ingeschreven voor een opleiding met een examencontract met het oog op het behalen van een diploma, dan heb je recht op educatief verlof gelijk aan driemaal de wekelijkse arbeidsduur. Let op! Schrijf je in voor (een) opleidingsonderde(e)l(en) gekoppeld aan het 1ste of 2de semester van een academiejaar, dan stopt het educatief verlof:

 • in geval van een opleidingsonderdeel in het 1ste semester: op de dag van het examen in januari (1ste examenperiode);
 • in geval van een opleidingsonderdeel in het 2de semester: op de dag van het examen eind mei of juni (2de examenperiode).

Slaag je niet bij de 1ste examenkans voor die opleidingsonderdelen, dan mag je pas het resterend aantal uren educatief verlof gebruiken om je 2de examenkans voor te bereiden, eind augustus/september (3de examenperiode). Bij een examencontract moet je altijd een bewijs van deelname aan het examen van de 1ste examenkans en desgevallend ook van de 2de examenkans kunnen voorleggen. Stuur een mail naar: sociaalstatuut@odisee.be.

 • Ben je ingeschreven met een examencontract met het oog op het behalen van credits, dan heb je geen recht op educatief verlof. 
 • Ben je ingeschreven met een creditcontract, dan heb je geen recht op educatief verlof.

Basisprincipes van betaald educatief verlof

 • Je kan per academiejaar maximum 180 uur betaald educatief verlof krijgen. Het maximum aantal uren is afhankelijk van je opleiding (en of ze al dan niet leidt tot een knelpuntberoep) en beperkt tot het aantal contacturen dat je effectief hebt gevolgd. 
 • Je moet de lessen nauwgezet volgen en hiervan het bewijs leveren. 
 • Je behoudt je loon begrensd tot een bruto maandloon van € 2 871. 
 • Je moet je afwezigheden plannen in overleg met je werkgever en je educatief verlof opnemen tussen de datum van de aanvang van je opleiding en de datum van je laatste examen van de 1ste zittijd. Enkel als je effectief deelneemt aan de examens van de 2de zittijd wordt deze periode verlengd tot het einde van deze 2de zittijd. 
 • Educatief verlof kan je gebruiken om lessen te volgen, een niet-bezoldigde stage te doen, aan werkplekleren te doen, te studeren, deel te nemen aan examens, te schrijven aan je bachelorproef, …

Het is belangrijk dat je op voorhand goed nagaat of je recht hebt op betaald educatief verlof, om moeilijkheden achteraf te vermijden. Ben je van het werk afwezig voor een opleiding die niet in aanmerking komt voor betaald educatief verlof, dan kan je voor die afwezigheid de uitbetaling van je normale loon niet eisen. Was het loon al uitbetaald dan kan je werkgever je vragen om dit deel terug te betalen.

Welke formaliteiten moet ik vervullen?

 1. 1

  Je bezorgt een getuigschrift van regelmatige inschrijving aan je werkgever

  Je moet je werkgever uiterlijk op 31 oktober inlichten over je inschrijving en bij hem je aanvraag voor betaald educatief verlof indienen door middel van het ‘getuigschrift van regelmatige inschrijving’. Dit is een speciaal document dat specifiek dient voor het verkrijgen van betaald educatief verlof. In het document bevestigt de onderwijsinstelling dat je er voor een opleiding ingeschreven bent. Ook het uurrooster van de lessen wordt er op vermeld.

  Je kan het formulier aanvragen door ons het aanvraagformulier BEV 2022-2023 uiterlijk op 15 oktober te bezorgen via socialestatuut@odisee.be. Het ‘bewijs van inschrijving’ dat je onmiddelijk na je inschrijving van de dienst studentenadministratie ontvangt kan hiervoor dus niet worden gebruikt.

  Het overhandigen van het getuigschrift aan je werkgever moet uiterlijk op 31 oktober van het academiejaar gebeuren. Ben je pas na 31 oktober ingeschreven of verander je van werkgever in de loop van het academiejaar, dan moet je je werkgever inlichten binnen de 15 dagen na de inschrijving of de verandering van werkgever.

 2. 2

  Je bezorgt een trimestrieel getuigschrift van nauwgezetheid aan je werkgever.

  Na je inschrijving, moet je de lessen nauwgezet volgen. Als bewijs van je aanwezigheid moet je het trimestrieel getuigschrift van nauwgezetheid bezorgen aan je werkgever. Dit document wordt je na ieder trimester bezorgd door de onderwijsinstelling. Als je meer dan 10 % ongewettigd afwezig was, verlies je het recht op betaald educatief verlof voor een periode van 6 maanden.

  Let op! Als je gewettigd afwezig bent in de lessen, moet je dit tijdig meedelen aan de onderwijsinstelling. Laattijdige wettigingen kunnen niet worden aanvaard.

 3. 3

  Verwittig je werkgever als je je studies voortijdig stopzet.

  Als je de opleiding voortijdig stopzet, moet je de werkgever verwittigen binnen de 5 dagen na de stopzetting. Je verliest het recht op betaald educatief verlof vanaf de datum dat je de werkgever hebt ingelicht. Het aantal uren betaald educatief verlof waarop je recht hebt zal worden bepaald op basis van de werkelijk gevolgde lesuren vóór de stopzetting van de lessen.

Op hoeveel uren betaald educatief verlof heb ik recht?

Je hebt het recht om, met behoud van je normaal loon, op het werk afwezig te zijn gedurende het aantal uren dat overeenstemt met dat van de gevolgde lessen. Dit aantal uren is echter elk academiejaar begrensd tot het aantal effectieve contacturen.

Het maximum aantal uren voor een professionele bachelor ligt op 100 uur per academiejaar, behalve als de lessen samenvallen met de werktijd dan wordt het aantal uur verhoogd tot 120 uur (opgelet: er moeten 20 samenvallende uren aangetoond worden). Als je een opleiding volgt die erkend is in het kader van betaald educatief verlof en die voorbereidt op een knelpuntberoep (lijst RVA), kan het aantal uren dat kan worden toegekend oplopen tot maximum 180 uren.

Ook volgende adressen kunnen interessant zijn: 

Vlaams Gewest: Departement Werk en Sociale Economie

Departement Werk en Sociale Economie
Betaald Educatief Verlof
Koning Albert II laan 35 bus 20
1030 Brussel
Tel infolijn: 1700
e-mail: educatiefverlof@vlaanderen.be

Brussels Hoofdstedelijk Gewest :

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Sint-Lazarusplein 2
1035 Brussel
Tel.: +32 (0)2 204 16 30
e-mail: bev-commissie@gob.brussels

Waals Gewest :

SPW-DG06 Direction des Politiques transversales Région/Communauté
CEP
Place de Wallonie 1 (bâtiment II)
5100 Jambes
Tél.: 081-33 44 27
e-mail: conge.education.paye@spw.wallonie.be