Betaald educatief verlof (BEV) - enkel voor wie werkt in het Brussels gewest of Wallonië

Belangrijk voor wie in Vlaanderen werkt!

Als je in Vlaanderen werkt, geldt  de regelgeving van het Vlaams Opleidingsverlof (VOV) en niet die van het Betaald Educatief Verlof (BEV).

Studenten babbelen op trapje

Je werkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in Wallonië

Als je tewerkgesteld bent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in Wallonië, heb je geen recht op VOV. Je kan dan alleen aanspraak maken op BEV met de daaraan verbonden rechten, reglementering en administratie.

 1. 1

  Wat is betaald educatief verlof?

  Betaald educatief verlof is een recht dat toegekend kan worden aan werknemers uit de privésector om erkende opleidingen te volgen en op het werk afwezig te zijn met behoud van loon. De tegenhanger daarvan in de openbare sector is het vormingsverlof. Als jijzelf en de opleiding die je volgt aan de wettelijke voorwaarden voldoen, kan je werkgever het betaald educatief verlof niet weigeren, maar je moet de afwezigheden wel in onderling overleg met je werkgever plannen. Na de opleiding vraagt de werkgever de terugbetaling voor jouw gewettigde afwezigheid op het werk door het indienen van een schuldvordering bij de bevoegde overheidsdienst.

 2. 2

  Heb je recht op betaald educatief verlof?

  Om recht te hebben op betaald educatief verlof moet je als werknemer voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Tewerkgesteld zijn in de privésector (de werkgever betaalt een specifieke bijdrage voor het educatief verlof) of contractueel werknemer zijn bij een autonoom overheidsbedrijf (Proximus, Bpost, enz.). De functie moet worden uitgeoefend in een vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zijn dus uitgesloten: de statutaire of contractuele werknemers tewerkgesteld bij de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, de provincies, de gemeenten, de OCMW's, de intercommunales alsook het onderwijzend personeel. Het administratief, technisch en werkliedenpersoneel uit het vrij onderwijs hebben wel recht als hun loon ten laste van de instelling zelf valt.
  • De werknemer kan voltijds tewerkgesteld zijn (bij één of meerdere werkgevers) of deeltijds (de werkbreuk moet ten minste 25% van een voltijdse baan uitmaken). Ter herinnering: deeltijds tewerkgestelden hebben recht op een aantal uren betaald educatief verlof dat evenredig is met hun werkbreuk. Werknemers die gebruikmaken van tijdskrediet en ouderschapsverlof worden als deeltijdse werknemers beschouwd. 
   De werkbreuk, zoals vermeld in de DmfA van de maand september van het opleidingsjaar (of van de maand van het begin van de opleiding als de maand september geen recht geeft) bepaalt het aantal uren betaald educatief verlof voor het hele schooljaar.
  • De werknemer moet tewerkgesteld zijn volgens een arbeidsovereenkomst (ook een interimcontract, een arbeidsovereenkomst gesloten in het kader van een startbaanovereenkomst, een GESCO-contract, een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten…) of tewerkgesteld zijn zonder overeenkomst onder het gezag van een persoon (bij voorbeeld als werkloze bij een vereniging) bij één of meerdere werkgevers.
  • NIEUW VANAF ACADEMIEJAAR 23-24: Je moet over het hele academiejaar gezien voor minimum 32 contacturen ingeschreven zijn in een graduaats- of bacheloropleiding (in dag-, avond-, weekend- of afstandsonderwijs) van minimum 10 studiepunten. Contacturen zijn verplicht te volgen contactmomenten, op de campus of online.

  Let op! Het lopen van stages, werkplekleren, werken aan de bachelorproef en het afleggen van examens tellen niet mee in de berekening van het aantal contacturen en dus ook niet in het aantal uren betaald educatief verlof waarop je recht hebt.

  Er moet in principe geen verband zijn tussen de gevolgde opleiding en je huidige beroep of functie.

 3. 3

  Welke opleidingen komen bij Odisee in aanmerking voor betaald educatief verlof?

  Alle graduaats- en bacheloropleidingen in dag-, avond-, weekend- en afstandsonderwijs van minstens 10 studiepunten én die minstens 32 verplicht te volgen contacturen tellen (afhankelijk van het aantal studiepunten dat de student in een bepaalde opleidingsfase opneemt) geven recht op betaald educatief verlof.

 4. 4

  Welke postgraduaten en navormingen komen in aanmerking voor betaald educatief verlof?

  Je vindt op de specifieke opleidingspagina of jouw postgraduaat of navorming in aanmerking komt voor betaald educatief verlof.

  Hoe vraag je dit aan? Op de startdag van de opleiding laat je weten aan de verantwoordelijke dat je een attest wil voor betaald educatief verlof . Wij bezorgen je de nodige formulieren.

Kom je ook in aanmerking als je ingeschreven bent met een examen-of creditcontract?

Ben je ingeschreven voor een opleiding met een examencontract met het oog op het behalen van een diploma, dan heb je recht op educatief verlof gelijk aan driemaal de wekelijkse arbeidsduur. Let op! Schrijf je in voor (een) opleidingsonderde(e)l(en) gekoppeld aan het 1ste of 2de semester van een academiejaar, dan stopt het educatief verlof:

 • in geval van een opleidingsonderdeel in het 1ste semester: op de dag van het examen in januari (1ste examenperiode);
 • in geval van een opleidingsonderdeel in het 2de semester: op de dag van het examen eind mei of juni (2de examenperiode).

Slaag je niet bij de 1ste examenkans voor die opleidingsonderdelen, dan mag je pas het resterend aantal uren educatief verlof gebruiken om je 2de examenkans voor te bereiden, eind augustus/september (3de examenperiode). Bij een examencontract moet je altijd een bewijs van deelname aan het examen van de 1ste examenkans en desgevallend ook van de 2de examenkans kunnen voorleggen. Stuur een mail naar: sociaalstatuut@odisee.be.

 • Ben je ingeschreven met een examencontract met het oog op het behalen van credits, dan heb je geen recht op educatief verlof. 
 • Ben je ingeschreven met een creditcontract, dan heb je geen recht op educatief verlof.

Basisprincipes van betaald educatief verlof

 • Je kan per academiejaar maximum 180 uur betaald educatief verlof krijgen. Het maximum aantal uren is afhankelijk van je opleiding (en of ze al dan niet leidt tot een knelpuntberoep) en beperkt tot het aantal contacturen dat je effectief hebt gevolgd. 
 • Je moet de lessen nauwgezet volgen en hiervan het bewijs leveren. 
 • Werknemers die educatief verlof opnemen hebben recht op de betaling van hun normale loon op het gewone tijdstip, eventueel begrensd tot 3364 euro bruto per maand. De werkgever kan het bedrag van het loon voor de uren educatief verlof beperken tot dit begrensd bedrag.
 • Je moet je afwezigheden plannen in overleg met je werkgever en je educatief verlof opnemen tussen de datum van de aanvang van je opleiding en de datum van je laatste examen van de 1ste zittijd. Enkel als je effectief deelneemt aan de examens van de 2de zittijd wordt deze periode verlengd tot het einde van deze 2de zittijd. 
 • Educatief verlof kan je gebruiken om lessen te volgen, een niet-bezoldigde stage te doen, aan werkplekleren te doen, te studeren, deel te nemen aan examens, te schrijven aan je bachelorproef, …

Het is belangrijk dat je op voorhand goed nagaat of je recht hebt op betaald educatief verlof, om moeilijkheden achteraf te vermijden. Ben je van het werk afwezig voor een opleiding die niet in aanmerking komt voor betaald educatief verlof, dan kan je voor die afwezigheid de uitbetaling van je normale loon niet eisen. Was het loon al uitbetaald dan kan je werkgever je vragen om dit deel terug te betalen.

Welke formaliteiten moet ik vervullen?

 1. 1

  Je bezorgt een getuigschrift van regelmatige inschrijving aan je werkgever

  Je moet je werkgever uiterlijk op 31 oktober inlichten over je inschrijving en bij hem je aanvraag voor betaald educatief verlof indienen door middel van het ‘getuigschrift van regelmatige inschrijving’. Dit is een speciaal document dat specifiek dient voor het verkrijgen van betaald educatief verlof. In het document bevestigt de onderwijsinstelling dat je er voor een opleiding ingeschreven bent. Ook het uurrooster van de lessen wordt er op vermeld.

  Je kan het formulier aanvragen door ons het aanvraagformulier BEV 2023-2024 uiterlijk op 15 oktober te bezorgen via sociaalstatuut@odisee.be. Het ‘bewijs van inschrijving’ dat je onmiddelijk na je inschrijving van de dienst studentenadministratie ontvangt kan hiervoor dus niet worden gebruikt.

  Het overhandigen van het getuigschrift aan je werkgever moet uiterlijk op 31 oktober van het academiejaar gebeuren. Ben je pas na 31 oktober ingeschreven of verander je van werkgever in de loop van het academiejaar, dan moet je je werkgever inlichten binnen de 15 dagen na de inschrijving of de verandering van werkgever.

 2. 2

  Je bezorgt een trimestrieel getuigschrift van nauwgezetheid aan je werkgever.

  Na je inschrijving, moet je de lessen nauwgezet volgen. Als bewijs van je aanwezigheid moet je het trimestrieel getuigschrift van nauwgezetheid bezorgen aan je werkgever. Dit document wordt je na ieder trimester bezorgd door de onderwijsinstelling. Als je meer dan 10 % ongewettigd afwezig was, verlies je het recht op betaald educatief verlof voor een periode van 6 maanden.

  Let op! Als je gewettigd afwezig bent in de lessen, moet je dit tijdig meedelen aan de onderwijsinstelling. Laattijdige wettigingen kunnen niet worden aanvaard.

 3. 3

  Verwittig je werkgever als je je studies voortijdig stopzet.

  Als je de opleiding voortijdig stopzet, moet je de werkgever verwittigen binnen de 5 dagen na de stopzetting. Je verliest het recht op betaald educatief verlof vanaf de datum dat je de werkgever hebt ingelicht. Het aantal uren betaald educatief verlof waarop je recht hebt zal worden bepaald op basis van de werkelijk gevolgde lesuren vóór de stopzetting van de lessen.

Op hoeveel uren betaald educatief verlof heb ik recht?

Je hebt het recht om, met behoud van je normaal loon, op het werk afwezig te zijn gedurende het aantal uren dat overeenstemt met dat van de gevolgde lessen. Dit aantal uren is echter elk academiejaar begrensd tot het aantal effectieve contacturen.

Het maximum aantal uren voor een hogeronderwijsopleiding ((post)graduaat, BA, Ma-na-Ma, Ba-na-Ba, master, enz...) ligt op 120 uur per academiejaar. Iedereen die in Brussel werkt én nog geen diploma Hoger Onderwijs heeft, krijgt 10u extra. Als je een opleiding volgt die erkend is in het kader van betaald educatief verlof en die voorbereidt op een knelpuntberoep (lijst RVA), kan het aantal uren dat kan worden toegekend oplopen tot maximum 180 uren.

Ook volgende adressen kunnen interessant zijn: 

Vlaams Gewest: Departement Werk en Sociale Economie

Departement Werk en Sociale Economie
Vlaams opleidingsverlof
Koning Albert II laan 35 bus 20
1030 Brussel
Tel infolijn: 1700
e-mail: vlaamsopleidingsverlof@vlaanderen.be

Brussels Hoofdstedelijk Gewest :

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Sint-Lazarusplein 2
1035 Brussel
Tel.: +32 (0)2 204 16 30
e-mail: bev-commissie@gob.brussels

Waals Gewest :

SPW-DG06 Direction des Politiques transversales Région/Communauté
CEP
Place de Wallonie 1 (bâtiment II)
5100 Jambes
Tél.: 081-33 44 27
e-mail: conge.education.paye@spw.wallonie.be