Informatie voor Werkveldpartners

Professionele Bachelor Elektromechanica & Klimatisering:
Samenwerking met het Werkveld?

Hoe goed en praktijkgeoriënteerd ook, school is en blijft schools...  Om onze studenten ook écht in aanraking te laten komen met de realiteit, wordt hen via werkplekleren het aanbod gedaan het werkveld actief te leren kennen. Op die manier krijgen ze zicht op, en ervaring met, die brede waaier van bedrijven en de diverse activiteiten en specialismen.
In dit kader werken de studenten aan authentieke opdrachten in een bedrijfscontext. De realiteit, dus. 
Daarenboven blijkt dat deze manier van hands-on leren als motiverender ervaren wordt en een duidelijke meerwaarde heeft en geeft, zowel voor de student als voor het bedrijf...

EMK - Labobanner
Kennismaking

Profiel van onze studenten

Onze bachelorstudenten genoten veelal een technische vooropleiding, maar het aantal studenten die instromen uit een ASO-opleiding neemt toe.

Sommigen komen rechtstreeks uit het secundair onderwijs, anderen hebben al (een deel van) een hogere opleiding (bijvoorbeeld industrieel ingenieur) achter de rug. Een wezenlijk deel van onze studenten combineert werken en studeren in hoger afstandsonderwijs. 

Wat ze allemaal gemeen hebben is hun enthousiasme en leergierigheid.
Ze zijn gedreven en ondernemend

3de jaar
Het werkveld in actie

Als bedrijf participeren?

Fase 1

Fase 1 omvat het kennismakingstraject.

Naast laagdrempelige bedrijfsbezoeken of gastcolleges, bestaat ook de mogelijkheid eenvoudige projectopdrachten aan te boden die op Campus Aalst uitgewerkt worden.

Hierbij neemt het bedrijf het peterschap op:  van de studenten wordt verwacht dat ze via mail inhoudelijke vragen mogen stellen en eventueel op keer bezoek mogen komen op het bedrijf voor meer uitleg. Het bedrijf engageert zich om naar de posterbeurs te komen waar alle projecten worden voorgesteld.

Fase 2

Tijdens deze "verdiepingsfase" wordt ook de mate van interactie met het werkveld uitgebreid.

Het bedrijf levert een duidelijk gedefinieerde opdracht aan die de studenten tot een goed einde moeten brengen in een heus projectteam

Er wordt van het bedrijf verwacht dat dit studenten te ontvangen in het kader van bijvoorbeeld volgende opdrachten:

 • Een projectgroep komt een werkende machine bestuderen. Bij het opstellen van dit machinedossier ligt de focus op veiligheid en elektrisch schema.
 • Een individuele student loopt een beperkte stage bij het bedrijf.
  Elektromechanicastudenten kunnen zo 3 dagen kijkstage lopen,
  terwijl studenten Klimatisering een korte (6 tot 9 dagen) maar actieve stage uitvoeren.

Fase 3

Aan het einde van de rit neemt de student zelf in handen waarin hij zich wenst te specialiseren. Elke student sluit de opleiding af met zijn "Bachelorproef en Stage": dit afstudeerproject neemt een half academiejaar in beslag, en wordt reeds opgestart in het eerste semester.  Vanaf februari werkt de student 4 dagen op 5 voltijds op het bedrijf.

Idealiter worden de onderwerpen voor het volgende academiejaar aangereikt in april.

Internationaal

Om het internationaal karakter van de sector in de verf te zetten, maken studenten gebruik van worden buitenlandse bedrijven 

Een buitenlandse ervaring is een sterke meerwaarde voor onze studenten: zelfstandigheid, zelfredzaamheid, een open geest, talenkennis,... Het zijn allemaal aspecten die door zo een ervaring een boost geven aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de student in kwestie.

Wanneer een student openstaat voor een internationale ervaring, dan wordt meestal "Bachelorproef & Stage" in het buitenland uitgevoerd.  Het is echter mogelijk om  ook specifieke vakken, projecten,... in een internationale context te laten plaatsvinden, dat kan in principe in eender welke opleidingsfase.

Indien dit in-house gebeurt, en niet in het kader van een samenwerking met een lokale universiteit of hogeschool, wordt van het bedrijf extra ondersteuning verwacht bij het zoeken naar huisvesting en op sociaal vlak.

EMK - Lasrobot
Het werkveld in actie

Zin in werkveldparticipatie?

Duaal Traject

Duaal Traject

Werkveldparticipatie, werkplekleren, duaal traject,... allemaal termen die veel gemeen hebben, maar toch verschillend zijn.

Een duaal traject is het neusje van de zalm op het vlak van werkveldparticipatie.

 • Het traject

  Een "all-in" duaal traject omvat in het ideale geval ongeveer 60 studiepunten. Dat komt voor de student overeen met de studiebelasting van 1 voltijds academiejaar. Hieronder valt sowieso de bachelorproef. Het pakket kan gespreid worden, zowel in tijd als in plaats.

 • Werkplekleren

  Het duaal traject resulteert in hetzelfde diploma als dat van de "reguliere" studenten.
  De leerdoelen die de studenten hiertoe moeten behalen, worden op de werkplek verworven. Dat kan door interne opleidingen, praktijk- en projectwerk,... Vanzelfsprekend moet de kwaliteit transparant geborgd worden

 • Bachelorproef en Stage

  Ook in zo'n duaal traject gelden de heersende regels en vereisten met betrekking tot "Bachelorproef en Stage". Met dat verschil dat de opdracht vanzelfsprekend een opdracht is van het bedrijf waar het traject doorlopen wordt. 

 • Maatwerk

  Er is geen standaard duaal traject: zo'n pakket wordt op maat uitgewerkt, met alle zin voor realiteit en dus flexibiliteit.

  Zo is het perfect mogelijk dat alle werkplekleren en de bachelorproef op één bedrijf doorgaan, maar het is evenzeer mogelijk dat dit gespreid wordt over meerdere bedrijven waarbij de belasting voor elke individuele werkplek beperkt wordt: elke deelnemende werkplek focust zich dan met de student op hun specialisme, waarna de student "verhuist" in een soort van opleidingscarrousel...

Duaal traject

Student en engagement

Het staat buiten kijf dat het doorlopen van zo een duaal traject een uitdaging is voor zowel werkplek, school als student.
Dat is dan ook alleen maar mogelijk wanneer alle partijen toegewijd en gemotiveerd zijn.
Studenten die in aanmerking willen komen voor het duale traject, engageren zich extra op volgende vlakken:

 • Professionalisme...

  ... op het vlak van leren én werken. Opgedragen taken en opdrachten worden stipt en kwalitatief uitgevoerd, conform de afspraken.

 • Pro-activiteit...

  ... veronderstelt dat de studenten zelf hun leervorderingen opvolgen en bijsturen, op basis van de feedback van mentor of begeleider.

 • Co-eigenaarschap...

  ... betekent ook dat problemen tijdig gemeld worden en actief naar oplossingen gezocht wordt.

 • Kwalitatief...

  ... impliceert dat veilig, kwaliteitsvol, betrouwbaar en nauwkeurig gewerkt wordt (aan een goed tempo en geconcentreerd) in alle omstandigheden.

 • De student voorbereiden op de verschillende soorten werkplekleren met elk hun verschillende facetten
 • Begeleiding van de werkplek en bedrijfsmentor via één aanspreekpunt
 • Aanreiken van begeleidings- en evaluatiemiddelen aan de bedrijfsmentor
 • Administratieve opvolging en ondersteuning
team brainstorm samen groep collega's
 • De student feedback en advies geven.
 • Open en tolerante houding en communicatie naar alle betrokken partijen met respect voor de privacy.
 • De hogeschool op de hoogte houden over de vorderingen en problemen
 • De student opvolgen conform de gemaakte afspraken met de school.
Man en vrouw overleggen in gebouw
De uitbouw van duale trajecten is volop aan de gang

Werken aan duale trajecten?