Benchmarking van facilitaire kengetallen bij steden en gemeenten in Vlaanderen

Looptijd
/
Financiering
PWO
Onderzoeksproject

Benchmarking van facilitaire kengetallen bij steden en gemeenten in Vlaanderen

Dit project heeft tot doel zicht te krijgen op de facilitaire kosten binnen steden en gemeenten in Vlaanderen, om de kosten van ondersteunende diensten beheersbaar te maken.

Volgende onderzoeksvragen staan centraal bij de data-analyse/benchmark van facilitaire kosten van een selectie van steden en gemeenten in Vlaanderen:

  • Zijn de uitgaven voor ondersteunende diensten maatschappelijk verantwoord?
  • Wat zijn de kwaliteits- en kostenbepalende factoren die dergelijke uitgaven verantwoorden?
  • Zijn er objectieve criteria die bepalen of de dienstverlening zelf wordt uitgevoerd of uitbesteed en zijn deze te vatten in een keuzemodel?
fietsen stad Aalst

Achtergrond

Verschillende Europese FM-studies (o.a. Teichman 2009) wijzen aan dat facilitaire kosten binnen steden en gemeenten in Vlaanderen aanzienlijk kunnen oplopen en niet altijd maatschappelijk te verantwoorden zijn. Via analyse gaan we na of er significante verschillen zijn in kosten van ondersteunende diensten binnen gespecifieerde groepen van steden en gemeenten.

Innovatief aan dit benchmarkingproject is dat voor de datageneratie de nieuwe (sedert 2013 ingevoerde) Europese norm EN 15221-7, zgn. 'Performance benchmarking', gehanteerd zal worden.

Onderhavig project is maatschappelijk relevant aangezien in Vlaanderen nog geen dergelijk benchmarkonderzoek uitgevoerd werd bij steden en gemeenten. De nood aan managementinformatie onder de vorm van kennis van kostenkengetallen wordt bevestigd door De Klerk (2012): maar liefst 82% van de Vlaamse steden en gemeenten blijkt behoefte te hebben aan benchmarken.

Werkwijze

In samenwerking met uitgeverij Vanden Broele (specifieke ervaring in communicatie met steden en gemeenten), willen wij in fase 1 via een professioneel uitgewerkte communicatiestrategie de facility coördinatoren laten optreden als dataleveranciers.

In fase 2 zal de relatie onderzocht worden tussen de gegenereerde kostenkengetallen en de kwaliteits- en/of kostenbepalende factoren. De correlatie tussen deze factoren zal volgens de nieuwe EN 15221-serie geanalyseerd worden. Bij deze analyse staan volgende deelvragen centraal:

  • Hoe is de verhouding tussen zelfbeheer en uitbesteden van facilitaire activiteiten?
  • In welke mate beïnvloedt de keuze voor uitbesteding de hoogte van de kosten? 
  • Wordt bij de keuze tussen zelfbeheer of uitbesteden de koppeling gemaakt tussen deze 2 indicatoren (kost vs. kwaliteit)? 

Om in fase 3 te komen tot een disseminatie van kwaliteitsvolle onderzoeksresultaten wordt een interdisciplinaire samenwerking voorzien tussen verschillende onderzoekspartners/werkgroepen. Het betreft hierbij o.a. de ICT-opleiding voor ontwikkeling van de webtool; de afdeling Handelswetenschappen en bedrijfskunde voor de onderzoeksmethodologie; Vanden Broele en Fier.fm voor de communicatiestrategie en FM-onderzoekseenheid samen met Procos voor de data-analyse.

Resultaten

De onderzoeksresultaten zullen gerapporteerd worden via FM-vaktijdschriften en breder Europees via een IFMA-studiedag en het EuroFM-congres. De terugkoppeling naar onderwijs zal gebeuren door middel van projectvakken, stages en de bachelorproef.

Meer info vind je hier.

Benchmarking van facilitaire kengetallen bij steden en gemeenten in Vlaanderen

Onze partners

  • Fier.fm
  • Procos
  • Uitgeverij Vanden Broele

Wil je meer weten over dit project?