Kwaliteitsvol onderwijs

Zorg voor kwaliteit

Bij Odisee staat kwaliteitsvol en duurzaam onderwijs voorop. Dat doen we door studenten, personeel, het werkveld en externe peers continu en actief bij onze werking te betrekken. Zo bouwen we aan een professionele organisatie met een doorleefde kwaliteitscultuur die kwaliteit niet alleen meetbaar, maar ook merkbaar maakt.

Instellingsreview

In het najaar 2016 kreeg Odisee, onder supervisie van de NVAO, een internationale reviewcommissie over de vloer. Het resultaat? Een uitstekend rapport voor onze hogeschool.

Kwaliteitscultuur is niet nieuw voor Odisee

Twintig jaar geleden al organiseerde de hogeschool op eigen initiatief een externe inspectie van haar opleidingen. Als enige instelling in Vlaanderen blijft Odisee samenwerken met de cel Kwaliteitszorg van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad. Zo bouwt Odisee een onafhankelijke, externe toets in van de kwaliteit van haar onderwijs. Odisee blijft intussen als lerende organisatie het voortouw nemen. Diverse metingen en analyses evalueren voortdurend de kwaliteit en de impact ervan op het beleid en de werking.

5
stappen in de ASTOR-cyclus
A
AUDIT

A = Kwaliteitsaudit

 

Collegiaal intervisiemoment onder leiding van een duo van Odisee-kwaliteitsauditoren, waar de kwaliteitscultuur in de opleiding centraal staat. Bij het auditgesprek worden leidinggevenden, docenten en studenten betrokken.

 

ASTOR als kwaliteitscyclus

Alle opleidingen doorlopen een zesjaarlijkse kwaliteitscyclus bestaande uit vijf belangrijke reflectiemomenten, waarbij alle stakeholders een actieve rol spelen. Uiteraard is ook de vertaling van leerpunten naar ontwikkelgericht onderwijsbeleid een essentieel onderdeel van de ASTOR-cyclus.

S
STUDIEMATERIAAL

S = Assessment Studiemateriaal

 

Evaluatie van de kwaliteit van het studiemateriaal door studenten aan de hand van een online vragenlijst.  Verschillende kenmerken worden bevraagd: inhoud en (didactische) vormgeving, wetenschappelijke, maatschappelijke en praktijkoriëntatie.

 

T
TOETSCOMMISSIE

T = Toetscommissie

 

Evaluatie van toetsbeleid en toetspraktijk in de opleiding, met medewerking van interne en externe peers en werkveldvertegenwoordigers.  Is de evaluatie valide, betrouwbaar en transparant?

O
OPLEIDINGS­EVALUATIE

O = Opleidingsevaluatie

 

Online bevraging bij studenten en docenten over de kwaliteit van de opleiding in al haar aspecten: doelstellingen en programma (opbouw, studeerbaarheid, professionele gerichtheid, stages, bachelorproef), didactische leeromgeving, internationalisering, studie- en trajectbegeleiding, infrastructuur en onderwijsorganisatie, kwaliteitszorg.

R
REFLECTIE

R = Reflectie

Interne reflectie over de specifieke profilering van de opleiding, haar sterktes en zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen, gebruikmakend van resultaten uit de interne kwaliteitscyclus. 

Externe reflectie waarbij een onafhankelijk panel van deskundigen de opleiding een spiegel voorhoudt. Voor de externe reflectie wordt samengewerkt met een extern evaluatieorgaan (VLUHR KZ). Lees de verslagen.