Kwaliteitsvol onderwijs

Bij Odisee staat kwaliteitsvol onderwijs voorop. We geven ons onderwijs cocreatief vorm door studenten, personeel, het werkveld en externe peers continu en actief te betrekken. Zo bouwen we aan een professionele organisatie met een doorleefde kwaliteitscultuur die kwaliteit niet alleen meetbaar, maar ook merkbaar maakt. 

Odisee neemt als lerende organisatie het voortouw. Expertise delen, ervaringen uitwisselen, evalueren en bijsturen, kort op de bal én op lange termijn. Met betrokkenheid als hoeksteen. Met cocreatie als hefboom om complexe uitdagingen duurzaam, inclusief en wendbaar aan te pakken. 

kwaliteit
Kwaliteitszorg in eigen regie

De VARiOSO-cyclus

Alle opleidingen doorlopen een zesjarige* kwaliteitscyclus bestaande uit een aantal reflectiemomenten, waarbij interne en externe stakeholders een actieve rol spelen. Kwaliteitszorg is bij onze bacheloropleidingen sterk verweven met ons innovatief onderwijsbeleid ‘Odisee 2027’. Bij onze nieuwe graduaatsopleidingen ligt de focus op de basiskwaliteit, zonder daarbij innovatieve praktijken uit het oog te verliezen. Zij volgen een accreditatietraject op maat van de eigen regie. 

De VARiOSO-cyclus loopt sinds 2019-20. Je vindt de uitleg over de zes stappen in het proces hieronder.  Je kan ook dit filmpje bekijken.

Dit kwaliteitszorginstrument werd voorafgegaan door de ASTOR-cyclus, waarbij de focus lag op kwaliteitscultuur, kwaliteit van het studiemateriaal en toetspraktijk. De finale stap in de ASTOR-cyclus bestond uit een doorlichting van de opleiding door een extern panel onder supervisie van VLUHR-KZ.

* Uitzonderlijk kan een cyclus 7 jaar in beslag nemen. 

 1. 1

  V = Verkennen

  In een focusgesprek met onze belangrijkste stakeholders of belanghebbenden brengen we opportuniteiten en noden in kaart.

  We gaan in dialoog met studenten en werkveldvertegenwoordigers.

 2. 2

  A = Analyseren

  We zoomen in op de beschikbare gegevens en brengen in kaart hoe deze gebruikt worden om duidelijke beslissingen te nemen en onderbouwen. 

  Kritische vrienden (collega’s, studenten en werkveld) screenen de onderwijskwaliteit van onze opleidingen. We gaan voor een selectie opleidingsonderdelen na of ze beantwoorden aan vooropgestelde kwaliteitscriteria. Verbetermogelijkheden en leerpunten worden opgelijst. 

 3. 3

  Ri = interne Reflectie

  Elk team neemt deel aan een workshop waarbij ze gezamenlijk nadenken over wat goed gaat en wat beter kan. We gebruiken hiervoor een SWOT-analyse.   

  Tijdens dit proces wordt ook het eigen kwaliteitsprofiel opgesteld in relatie tot onze visie Odisee 2027. Er worden vijf sterke punten en vijf uitdagingen geselecteerd die de komende jaren centraal staan.

 4. 4

  O = Optimaliseren

  We isoleren een bepaalde thematiek of een kernproces dat we willen verbeteren. In cocreatie met deskundigen stellen we een actieplan op.

 5. 5

  S = Spiegelen (extern)

  Een externe commissie die zich uitspreekt over het kwaliteitsprofiel bezoekt onze opleidingen. Hierbij worden sterke punten bekrachtigd en werkpunten aangereikt. We werken hiervoor samen met het ENQAR-geregistreerde VLUHR-KZ. 

 6. 6

  O = Opvolgen

  De opleidingen gaan aan de slag met de feedback van de externe commissie. Ze maken een opvolgingsrapport op waarin ze genomen acties oplijsten, en leggen dit tijdens een gesprek voor aan de directie. 

Instellingsreview

In 2023 kreeg Odisee, onder supervisie van de NVAO, een internationale reviewcommissie over de vloer. Daarbij werd gekeken naar het onderwijsbeleid en de manier waarop Odisee dit op een kwalitatieve manier uitvoert. Het resultaat? Een rapport met diverse pluimen voor onze hogeschool, tevens enkele tips waar we in volle co-creatie mee aan de slag gaan. 

Odisee verwierf dus het vertrouwen van de Vlaamse Overheid om de kwaliteit van haar opleidingen ‘in eigen regie’ te bewaken. De volgende instellingsreview is voorzien in academiejaar 2028-29. 

Al onze opleidingen zijn geaccrediteerd

Al onze bacheloropleidingen zijn vandaag door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) erkend of in het jargon ‘geaccrediteerd’.

De in 2019 ingekantelde graduaatsopleidingen hebben een toets nieuwe opleiding (TNO) doorlopen en werden positief beoordeeld. Tussen 2023 en 2026 wordt de kwaliteit van de graduaatsopleidingen formeel vastgesteld door de NVAO via een opleidingsaccreditatie.

Samenwerking met VLUHR

In samenwerking met de cel Kwaliteitszorg van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR) bouwt Odisee een onafhankelijke, externe toets in van de kwaliteit van haar onderwijs.

Bevragingen

Wat denken onze stakeholders?

Co-creatie, dat betekent ook durven doorvragen. Langs beide kanten. Om bij te leren en bij te sturen waar nodig. In aanvulling op onze eigen regie beschikken we daarom over een divers instrumentarium aan instellingsbrede bevragingen zoals de jaarlijkse studentenbevraging O-experience waarin studenten een uitspraak doen over de kwaliteit van hun opleiding. Ook krijgen studenten de mogelijkheid feedback te geven aan hun studenten. Alumni worden dan weer anderhalf jaar na afstuderen systematisch bevraagd.

Hieronder publiceren we enkele highlights uit bevragingen. 

 

neurodivers