Kwaliteitsvol Onderwijs

Zorg voor kwaliteit

Bij Odisee staat kwaliteitsvol en duurzaam onderwijs voorop. Dat doen we door studenten, personeel, het werkveld en externe peers continu en actief bij onze werking te betrekken. Zo bouwen we aan een professionele organisatie met een doorleefde kwaliteitscultuur die kwaliteit niet alleen meetbaar, maar ook merkbaar maakt.

Odisee neemt als lerende organisatie het voortouw. Expertise delen, ervaringen uitwisselen, evalueren en bijsturen, kort op de bal én op lange termijn. Met betrokkenheid als hoeksteen. Met co-creatie als hefboom om complexe uitdagingen aan te pakken. 

"De commissie adviseert Odisee krachtig door te gaan op de ingeslagen weg."

We kijken dan ook vol vertrouwen uit naar de volgende review, die gepland is in 2022-2023.

Instellingsreview

In het najaar 2016 kreeg Odisee, onder supervisie van de NVAO, een internationale reviewcommissie over de vloer. Het resultaat? Een uitstekend rapport voor onze hogeschool.

Kwaliteitscultuur is niet nieuw voor Odisee

Reeds voor de eeuwwisseling organiseerde de hogeschool op eigen initiatief een externe inspectie van haar opleidingen. Vandaag zijn al haar opleidingen door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) geaccrediteerd. Na een succesvolle instellingsreview verwierf Odisee bovendien het vertrouwen van de Vlaamse overheid om de kwaliteit van haar opleidingen 'in eigen regie' te bewaken. 

In samenwerking met de cel Kwaliteitszorg van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR) bouwt Odisee een onafhankelijke, externe toets in van de kwaliteit van haar onderwijs.

Kwaliteitsbewaking in eigen regie

Alle opleidingen doorlopen een meerjarige kwaliteitscyclus bestaande uit een aantal reflectiemomenten, waarbij interne en externe stakeholders een actieve rol spelen. Uiteraad is ook de vertaling van leerpunten naar ontwikkelgericht onderwijsbeleid een essentieel onderdeel van de kwaliteitscyclus. Kwaliteitszorg is in Odisee sterk verweven met het strategisch beleid. Na afloop van elke cyclus worden nieuwe accenten gelegd. 

6
Stappen in de VARiOSO-cyclus
V
VERKENNEN

V = Verkennen

In een focusgesprek met onze belangrijkste stakeholders of belanghebbenden brengen we opportuniteiten en noden in kaart. 

We gaan in dialoog met studenten en werkveldvertegenwoordigers. 

A
ANALYSEREN

A = Analyse 

We zoomen in op de beschikbare gegevens en brengen in kaart hoe deze gebruikt worden om duidelijke beslissingen te nemen en onderbouwen.

Onze opleidingen ondergaan een screening van de onderwijskwaliteit. We gaan voor een selectie opleidingsonderdelen na of ze beantwoorden aan vooropgestelde kwaliteitscriteria. Verbetermogelijkheden en leerpunten worden opgelijst. 

Ri
REFLECTIE (intern)

Ri = interne Reflectie 

Onze teams nemen deel aan een workshop waarbij ze gezamenlijk nadenken over wat goed gaat en wat beter kan. We gebruiken hiervoor de SOAR-analyse om sterke punten, opportuniteiten en ambities te koppelen aan concrete resultaten. 

Tijdens dit proces wordt ook de eigen visie onder de loep genomen, in relatie met onze visie Odisee 2027

O
OPTIMALISEREN

O = Optimaliseren 

We isoleren een bepaalde thematiek of een kernproces dat we willen verbeteren. In co-creatie met deskundigen stellen we een actieplan op. 

S
SPIEGELEN

S = SPIEGELEN (extern) 

De opleidingen krijgen bezoek van een extern peerreview panel dat zich uitspreekt over hun kwaliteitsprofiel. Hierbij worden sterke punten beloond en werkpunten aangereikt. Lees hier de verslagen.

De diensten gaan op werkbezoek bij een equivalente organisatie. We nemen leerpunten mee uit deze co-creatieve ontmoeting. 

O
OPVOLGEN

O = Opvolgen 

De opleidingen gaan aan de slag met de feedback van de externe peerreview panels. Wat er concreet ondernomen werd, kan je terugvinden in de opvolgrapporten

De diensten reflecteren over de doorlopen cyclus. Ook hier worden de belangrijkste leerpunten en verbeteracties opgelijst. 

Wat vooraf ging

De VARiOSO-cyclus is de opvolger van de ASTOR-kwaliteitszorgcyclus

Bouwen aan kwaliteit doen we samen!

Naast onze professionele bacheloropleidingen, doorlopen ook de graduaatsopleidingen en de diensten de kwaliteitszorgcyclus. 

  • Reflectie (intern): professionele bachelors bouw, gezinswetenschappen, sociaal werk en orthopedagogie. 
  • De diensten zetten één stap naar keuze in functie van de dagelijkse werking. 

Wat staat er op de planning?

Tijdens het academiejaar 2020-2021 nemen we deze stappen: 

  • Verkennen: professionele bachelors biomedische laboratoriumtechnologie, bouw, business management, Organisatie en management, toegepaste informatica, energietechnologie, elektronica-ICT, gezinswetenschappen, sociaal werk en orthopedagogie. 
    Graduaatsopleidingen werforganisatie en accounting administration. 
  • Analyseren: professionele bachelors bouw, gezinswetenschappen, sociaal werk en orthopedagogie.