Kwaliteitsvol onderwijs

Bij Odisee staat kwaliteitsvol onderwijs voorop. We geven ons onderwijs cocreatief vorm door studenten, personeel, het werkveld en externe peers continu en actief te betrekken. Zo bouwen we aan een professionele organisatie met een doorleefde kwaliteitscultuur die kwaliteit niet alleen meetbaar, maar ook merkbaar maakt. 

Odisee neemt als lerende organisatie het voortouw. Expertise delen, ervaringen uitwisselen, evalueren en bijsturen, kort op de bal én op lange termijn. Met betrokkenheid als hoeksteen. Met cocreatie als hefboom om complexe uitdagingen duurzaam, inclusief en wendbaar aan te pakken. 

Organisatie en management header

Instellingsreview: een goed rapport

In het najaar 2016 kreeg Odisee, onder supervisie van de NVAO, een internationale reviewcommissie over de vloer. Daarbij werd gekeken naar het onderwijsbeleid en de manier waarop Odisee zelf de kwaliteit van haar opleidingen borgt (de zogenaamde ‘regie’). Het resultaat? Een uitstekend rapport voor onze hogeschool.

Odisee verwierf dus het vertrouwen van de Vlaamse Overheid om de kwaliteit van haar opleidingen ‘in eigen regie’ te bewaken. De volgende instellingsreview is voorzien in academiejaar 2022-23. Hiertoe schreven we alvast een kritische reflectie.

Al onze opleidingen zijn geaccrediteerd

Al onze bacheloropleidingen zijn vandaag door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) erkend of in het jargon ‘geaccrediteerd’.

De in 2019 ingekantelde graduaatsopleidingen hebben een toets nieuwe opleiding (TNO) doorlopen en werden positief beoordeeld. Tussen 2023 en 2026 wordt de kwaliteit van de graduaatsopleidingen formeel vastgesteld door de NVAO via een opleidingsaccreditatie.

Samenwerking met VLUHR

In samenwerking met de cel Kwaliteitszorg van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR) bouwt Odisee een onafhankelijke, externe toets in van de kwaliteit van haar onderwijs.

De commissie adviseert Odisee krachtig door te gaan op de ingeslagen weg.
Rapport Instellingsreview, 2017
Kwaliteitszorg in eigen regie

De VARiOSO-cyclus

Alle opleidingen doorlopen een meerjarige kwaliteitscyclus bestaande uit een aantal reflectiemomenten, waarbij interne en externe stakeholders een actieve rol spelen. Kwaliteitszorg is bij onze bacheloropleidingen sterk verweven met ons innovatief onderwijsbeleid ‘Odisee 2027’. Bij onze nieuwe graduaatsopleidingen ligt de focus op de basiskwaliteit, zonder daarbij innovatieve praktijken uit het oog te verliezen.

De VARiOSO-cyclus loopt sinds 2019-20. Je vindt de uitleg over de zes stappen in het proces hieronder.  

Je kan ook dit filmpje bekijken.

 1. 1

  V = Verkennen

  In een focusgesprek met onze belangrijkste stakeholders of belanghebbenden brengen we opportuniteiten en noden in kaart.

  We gaan in dialoog met studenten en werkveldvertegenwoordigers.

 2. 2

  A = Analyseren

  We zoomen in op de beschikbare gegevens en brengen in kaart hoe deze gebruikt worden om duidelijke beslissingen te nemen en onderbouwen. 

  Kritische vrienden (collega’s, studenten en werkveld) screenen de onderwijskwaliteit van onze opleidingen. We gaan voor een selectie opleidingsonderdelen na of ze beantwoorden aan vooropgestelde kwaliteitscriteria. Verbetermogelijkheden en leerpunten worden opgelijst. 

 3. 3

  Ri = interne Reflectie

  Elk team neemt deel aan een workshop waarbij ze gezamenlijk nadenken over wat goed gaat en wat beter kan. We gebruiken hiervoor de SOAR-analyse om sterke punten, opportuniteiten en ambities te koppelen aan concrete resultaten.  

  Tijdens dit proces wordt ook het eigen kwaliteitsprofiel opgesteld in relatie tot onze visie Odisee 2027. Er worden vijf sterke punten en vijf uitdagingen geselecteerd die de komende jaren centraal staan.

 4. 4

  O = Optimaliseren

  We isoleren een bepaalde thematiek of een kernproces dat we willen verbeteren. In cocreatie met deskundigen stellen we een actieplan op.

 5. 5

  S = Spiegelen (extern)

  Een externe commissie die zich uitspreekt over het kwaliteitsprofiel bezoekt onze opleidingen. Hierbij worden sterke punten bekrachtigd en werkpunten aangereikt. 

 6. 6

  O = Opvolgen

  De opleidingen gaan aan de slag met de feedback van de externe commissie. Ze maken een opvolgingsrapport op waarin ze genomen acties oplijsten.