CenSE | Center for Sustainable Entrepreneurship

Het Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) is een onafhankelijke onderzoeksgroep verbonden aan het studiegebied Bedrijfskunde binnen de Hogeschool Odisee. We onderzoeken duurzaam ondernemerschap binnen voornamelijk familiebedrijven en kmo’s en detecteren hiervoor nieuwe trends en uitdagingen in de economie of maatschappij.

Aandachtige student

CenSE is gegroeid uit het gerenommeerde Studiecentrum voor Ondernemerschap – het vroegere KMO-studiecentrum van de HUB. Verder bouwend op een jarenlange expertise in ondernemerschap, richt CenSE zich nu volledig op duurzaam ondernemerschap, met onderzoeksthema’s variërend van interne duurzame bedrijfsvoering, het inspelen op duurzame trends in de economie of maatschappij tot het ontwikkelen van duurzaam ondernemerschap bij studenten.

Focus op familiebedrijven en kmo’s

Familiebedrijven stonden centraal binnen het vroegere Studiecentrum voor Ondernemerschap. CenSE nam deze focus over en vulde deze aan met kmo’s. Beiden kenmerken zich door unieke eigenschappen. Een familiebedrijf is immers geen niet-familiale onderneming, net zoals een kmo geen grote onderneming in het klein is. Deze expertise draagt er toe bij dat CenSE steevast zijn onderzoek en ontwikkelde output correct weet af te stemmen op de desbetreffende doelgroep.

Multidisciplinaire en co-creatieve aanpak

CenSE streeft ernaar om aan de hand van co-creatie stakeholders actief te betrekken in zijn onderzoek. Op die manier komt CenSE tegemoet aan zowel de Odisee waarde ‘verbinden’ als aan de 17de SDG ‘Partnerschappen’ binnen de Duurzaamheidsagenda 2030 van de Verenigde Naties.

Voortrekker ondernemingsgericht onderwijs

CenSE speelt een trekkersrol in onderwijs omtrent duurzaam ondernemerschap. CenSE is sterk in competentieonderzoek en ontwikkelt hieruit tools die ingezet kunnen worden binnen onderwijs en professionalisering. Zowel ondernemerscompetenties als duurzaamheidscompetenties vormen hierbij een belangrijke theoretische kapstok.

CenSE werkt rond vier expertisedomeinen:

  1. Duurzame bedrijfsvoering

CenSE ondersteunt organisaties om op een systematische manier hedendaagse trends en uitdagingen te vertalen in een duurzame bedrijfsvoering. Deze duurzame bedrijfsvoering houdt eveneens in dat zij past in de Duurzaamheidsagenda van de Verenigde Naties en een invulling geeft aan de daarin geformuleerde SDG’s.

  1. Digitale & circulaire economie

CenSE kijkt met een bredere economische bril naar nieuwe trends in de omgeving. Zo springt CenSE mee op de kar van de digitale maatschappij. We bieden onze expertise aan omtrent digitale marketing waarbij we kmo's ondersteunen bij data-smart ondernemen. Daarnaast participeert CenSE ook actief aan projecten gericht op de circulaire transitie. Ook thema’s zoals de deeleconomie komen aan bod.

  1. Competenties van de toekomst

CenSE legt een belangrijke focus op de persoonlijke ontwikkeling van het individu. In de steeds sneller evoluerende maatschappij valt de noodzaak aan toekomstgerichte competenties niet te onderschatten. CenSE richt zich bijgevolg actief op de studie en ontwikkeling van verschillende competenties zoals duurzaamheidscompetenties, digitale competenties en ondernemerschapscompetenties.

  1. Socio-economische duurzaamheid

CenSE hecht veel waarde aan het humane en sociale aspect van duurzaam ondernemen. We onderzoeken hoe het onderbenut sociaal kapitaal in de maatschappij geactiveerd kan worden via economische participatie en behandelen topics zoals duurzaam HRM, de toekomst van jobs, werkbaar werk, inclusief ondernemen… Kortom, we ondersteunen organisaties bij het opnemen van maatschappelijke betrokkenheid.

CenSE voert zowel studieopdrachten uit voor lokale stakeholders (bijvoorbeeld bedrijven, lokale overheden, bedrijfsondersteunende instanties en stakeholders die duurzaam ondernemen voorstaan), als internationale subsidieverstrekkers (bijvoorbeeld i.k.v. ESF, Interreg, EFRO, Erasmus+, en andere Europese programma’s), als opdrachten in het kader van interne onderzoeksmiddelen.

 

Project in de kijker

Psychologisch eigenaarschap in familiebedrijven.

Het onderzoek peilt naar de antecendenten en consequenties van collectief psychologisch eigenaarschap -het gevoel dat iets van 'mij' of 'ons' in de context van familiebedrijven. 

Het mondde reeds uit in publicaties mbt psychologisch eigenaarschap en verscheidene conferentiepapers.

 

Limits to psychological ownership in the family business

Broekaert, Wouter ; Henssen, Bart ; Lambrecht, Johan ; Debackere, Koenraad ; Andries, Petra

Emerald

Journal of Family Business Management; 2018; Vol. 8; pp. 196 - 216

 

Hoe psychologisch eigenaarschap stimuleren? Maak medewerkers psychologisch eigenaar van de verandering

Vereecken, Hilde ; Broekaert, Wouter ; Henssen, Bart

Mens en Management Media & Informaties

HR Square; 2016; iss. 163; pp. 35 - 41

Psychologisch eigenaarschap familiebedrijven
In de kijker

Enkele van onze projecten op een rijtje.

Wil je meer weten of samenwerken?

Contacteren

Neem contact op met de coördinator.