Stilvallen geeft veerkracht

Looptijd
/
Onderzoeksproject

Stilvallen geeft veerkracht

Uit onderzoek van Securex blijkt dat 1 op de 10 Belgische werknemers kampt met een burn-out. Uit eerdere cijfers van de FOD Volksgezondheid blijkt dat 6% van de artsen en verpleegkundigen een burn-out heeft. Zelfs dubbel zo veel loopt een ernstig risico. Alles wijst op gelijkaardige cijfers voor welzijnswerkers. Je kunt pas goed voor iemand zorgen als je goed voor jezelf zorgt. Zeker voor een hulpverlener zou zelfzorg bovenaan de agenda moeten staan. In dit project wilden we professionals aanzetten tot het verder ontwikkelen van onderlinge verbinding.

stilvallen geeft veerkracht

De eerste resultaten van onze expertise liggen kernachtig vervat in het op sociaal.net gepubliceerde 'Zelfzorg als antwoord op burn-out. Investeer ook in jezelf' (november 2015). Dit artikel bevat een viertal inzichten die de basis vormen van ons aanbod:

 • De hoge burn-out cijfers bij hulpverleners zijn mede te wijten aan intense persoonlijke investering enerzijds, en beperkte impact op leefsituatie van maatschappelijk kwetsbare cliënten anderzijds.
 • De snel veranderende werkcontext in de hulpverlening (schaalvergroting, proceduralisering, bureaucratisering, beheersing denken, toenemende taakbelasting) holt de vrije beoordelingsruimte van hulpverleners uit en draagt bij tot controleverlies, toenemende stress en burn-out. De Brusselse context kan een extra bron van stress zijn omwille van de grotere complexiteit in verschillende facetten.
 • Kunnen stilvallen om een gesprek aan te gaan met je noden, gevoelens, en wat er voor jou echt toe doet, is een wezenlijk aspect van zelfzorg en precies daarom een buffer tegen burn-out in hulpverlening. Dat vraagt een team en organisatiecultuur die deze mogelijkheid biedt en ondersteunt.
 • Kunnen mild zijn voor jezelf (jezelf aanvaarden en leren waarderen wie je bent) is een belangrijke hefboom om je innerlijke evenwicht als hulpverlener te bewaren. Een attitude rond mildheid krijgt al dan niet voedingsbodem in een bepaald teamklimaat.

Met dit project stelden we volgende doelstellingen centraal. Hieraan hebben we gewerkt door het organiseren van een aanbod van interdisciplinaire vorming voor en met interdisciplinaire teams:

 1. 1

  We willen professionals aanzetten tot het verder ontwikkelen van onderlinge verbinding. Werken in team is fundamenteel in het werk van een welzijnswerker. De context heeft een zeer belangrijke invloed op het persoonlijk functioneren van een teamlid. Uit onderzoek (Lievrouw, Vanheule en Verhaegen, 2003) blijkt dat gebrek aan steun in het team en gebrek aan samenhorigheid onder collega’s belangrijke oorzaken zijn van burn-out bij een individuele hulpverlener.

 2. 2

  We beogen om bronnen in het team te herkennen en te integreren voor het ontwikkelen van veerkracht binnen dat professionele team en zijn organisatie. Er zijn verschillende manieren waarop een team ondersteuning kan geven bij de stresshantering van het individuele teamlid. Elk team heeft zijn eigen dynamieken. Per team zijn er dan ook specifieke protectieve en belemmerende factoren die invloed hebben op de veerkracht bij een individuele teamlid. Het is dan ook de uitdaging en de uitnodiging om samen te kijken welke teamcultuur en -dynamieken binnen hulpverlenende teams enerzijds bijdragen tot het verhogen van de veerkracht van het individuele teamlid en anderzijds tot het hoog houden van draag- en veerkracht van team als geheel.

 3. 3

  We willen een stiltecultuur installeren. Stilvallen, afstand nemen is een belangrijk deel van zelfzorg om de eigen veerkracht te verhogen en willen dan ook aanzetten geven aan professionals in een Brusselse context in het ontwikkelen van stilte.

Stilvallen geeft veerkracht

Onze partners

 • Vlaams GemeenschapsCommissie (VGC)
 • Minister Bianca Debaets

Wil je meer weten over dit project?