Postgraduaat Geestelijke gezondheidszorg - Module Trends en innovaties in geestelijke gezondheidszorg

Van zorgverleners wordt verwacht om in een steeds veranderende omstandigheden toch stabiliteit te bieden.

In de module 'Trends en innovaties in geestelijke gezondheidszorg' exploreren we de geestelijke gezondheidszorg van het verleden, het heden en de toekomst.  Door uit het verleden te leren, werken we samen aan een betere zorgverlening voor de toekomst en kunnen we nieuwe trends en innovaties implementeren. 

Doorheen de verschillende lesdagen word je uitgedaagd om kritisch te kijken naar het eigen werkveld en krijg je uitgebreid de kans om samen met de gastsprekers opportuniteiten en kansen te exploreren.

Trends en innovaties 3
Module Trends en innovaties in de geestelijke gezondheidszorg

Iets voor jou?

Deze module richt zich tot zorg- en hulpverleners (masters, bachelors, HBO5) in de sociale en geestelijke gezondheidszorg die ondersteuning en begeleiding bieden aan kwetsbare groepen.

Inleiding

Sedert corona is het duidelijk geworden dat mentale en psychische problemen veel mensen treffen. Meer en meer mensen doen dan ook beroep op geestelijke gezondheidszorg.

Ondertussen zijn er minder bedden, langere wachttijden en meer ambulante zorg. Er ontstaan nieuwe woonvormen, betere samenwerking tussen diensten maar er is een nijpend tekort aan personeel.

Thema’s zoals de vermaatschappelijking van zorg en E-health komen aan bod in deze interactieve module.

Doorheen de verschillende lesdagen word je uitgedaagd om kritisch te kijken naar het eigen werkveld en krijg je uitgebreid de kans om samen met de gastsprekers opportuniteiten en kansen te exploreren.

Aanpak

De module is opgebouwd uit 5 thematische lesdagen:

Thema 1: Een blik op geestelijke gezondheidszorg als mensenrecht. Wat met de-institutionalisering? 

Thema 2: De geestelijke gezondheidszorg op ethisch verantwoorde manier futureproof maken: theorie en praktijk

Thema 3: Laatste ontwikkelingen rond medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg

Thema 4: Duurzaamheid binnen geestelijke gezondheidszorg en patient centricity

Thema 5: Van dwang en macht naar veerkracht in de psychiatrie

Postgraduaat Geestelijke gezondheidszorg

Deze module maakt deel uit van het postgraduaat Geestelijke gezondheidzorg en telt 4 studiepunten. Wie minimum 20 studiepunten behaalt, zal het postgraduaatgetuigschrift Geestelijke gezondheidszorg behalen.

Thema 1: Een blik op geestelijke gezondheidszorg als mensenrecht. Wat met de-institutionalisering? - 16 april 2024

Thema's:

 • Hoe kunnen we mensen met psychische kwetsbaarheden in hun autonomie respecteren en hierbij universele mensenrechten als uitgangspunt nemen? - Dr. Nathalie Van Leuven, directeur Avansa Mid- en Zuidwest

 • Belangrijkste evoluties en trends van de voorbije decennia: de zorg in de samenleving, de visie op herstel, aandacht voor mantelzorgers, participatie in werkomgevingen, de eerstelijnspsychologische functie. - Prof. Dr. Em. Chantal Van Audenhove, docente aan de KU Leuven en voorzitter Familiehulp

 • Wat zijn de uitdagingen voor de organisatie van toekomstige geestelijke gezondheidszorg? - Prof. Dr. Em. Chantal Van Audenhove, docente aan de KU Leuven en voorzitter Familiehulp

 • Vermaatschappelijking van de zorg o.m. door 'Kwartiermaken': vinden, ondersteunen en creëren van gastvrije plekken in de maatschappij, meer bepaald voor mensen met een psychische kwetsbaarheid die uitsluiting ervaren. De hulpverlening richt zich op het creëren van een groter draagvlak voor inclusie van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit vereist een zeer actieve en verbindende houding vanuit de hulpverlening. - Dhr. Peter Dierinck, psycholoog bij psychiatrisch centrum Gent-Sleidinge, auteur van 'Hoop Verlenen' (Witsand, 2017) en 'Handboek Kwartiermaken' (Witsand, 2020)

Thema 2: De geestelijke gezondheidszorg op een ethisch verantwoorde manier futureproof maken: theorie en praktijk - 30 april 2024

Thema's:

 • Ethische uitdagingen bij trends en innovaties in de geestelijke gezondheidszorg. - Prof. Dr. Axel Liégeois, hoogleraar zorgethiek en praktische theologie aan de KU Leuven. Auteur van o.m. het boek 'Waarden in dialoog. Ethiek in de zorg' (Leuven: LannooCampus, 2019)
 • Moreel beraad: een gesprek waarin zorgprofessionals gezamenlijk overleg plegen m.b.t. een bepaalde ethische kwestie. Een oordeel wordt uitgesteld en waarden en normen worden bevraagd. - Prof. Dr. Axel Liégois
 • Bemoeizorg: outreachende en assertieve hulpverlening die zich richt naar zorgwekkende zorgmijders, mensen die in behoeftige omstandigheden verkeren maar de stap naar de reguliere hulpverlening niet willen of kunnen zetten. Hoe kunnen we, tussen de vrijheid van patiënten en mogelijke dwang, op een verantwoorde en graduele wijze bemoeizorg bieden? Kunnen we bijvoorbeeld anticonceptie opleggen aan patiënten die misschien niet in staat zullen zijn om zelfstandig hun kind op te voeden? Of kunnen we een patiënt verplichten om zijn of haar woning op te ruimen als het hygiënisch schadelijk wordt?Prof. Dr. Axel Liégois
 • Elektronisch patiëntendossier: hoe kunnen we gegevens in het elektronisch patiëntendossier op een verantwoorde en transparante manier delen? Kunnen we bijvoorbeeld instemmen met het verzoek van een patiënt om bepaalde zorgverleners uit te sluiten van toegang tot zijn of haar dossier? Of kunnen we een zorgverlener van buiten het zorgnetwerk toegang verlenen tot het dossier van een patiënt? Prof. Dr. Axel Liégois
 • Wat zijn de alternatieven voor de klassieke gevangenis? Is de samenleving hier klaar voor? Hoe kunnen we vanuit de praktijk actie ondernemen en verandering brengen? - Dhr. Hans Claus, licentiaat in de criminologie en directeur van gevangenis in Oudenaarde
Trends en innovaties 2

Thema 3: Laatste ontwikkelingen rond medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg - 14 mei 2024

 • Technologische ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg: We lijsten de voor- en nadelen van de nieuwste technologische ontwikkelingen op en bespreken voorbeelden van praktijkimplementatie (a.d.h.v. online hulp-apps). We sluiten af met praktijkgerichte richtlijnen en aanbevelingen voor inzet van technologie in de praktijk. - Dr. Nele De Witte, Thomas More Hogeschool
 • Ketaminebehandeling en/of Elektroconvulsietherapie bij depressie,… Werkzaam en heilzaam?: Spravato (Esketamine) is een nieuwe, eerder laagdrempelige behandelmethode die nog volop in kinderschoenen staat. Spravato wordt voornamelijk gebruikt bij patiënten met een therapieresistente depressieve stoornis waarbij suïcide gedachten meestal op de voorgrond staan. Een invasievere methode is de Elektroconvulsie therapie of ECT. Hier spreken we over een moderne behandelmethode die zich voornamelijk toelegt op twee grote groepen, de Majeure depressie en de psychotische stoornis.  We lichten beide behandelingen verder toe en bestuderen of deze werkzaam en heilzaam zijn. - Mevr. Rein Arbyn en Mevr. Rani Van Roeyen, GGZ Philippus Neri, PZ Sint-Lucia 
 • Aanraking als geneesmiddel?: Aanraken van patiënten is een moreel beladen onderwerp in de geestelijke gezondheidszorg. Een therapeutische relatie vraagt warme betrokkenheid en empathie van zorgprofessionals, maar tegelijkertijd moeten zij hun professionele grenzen bewaken. Dit betekent balanceren tussen warme nabijheid en professionele afstand. We bestuderen wanneer aanrakingen al of niet passende interventies zijn in geestelijke gezondheidszorg. - Mevr. Els Messelis, Odisee Hogeschool 

Thema 4: Duurzaamheid binnen geestelijke gezondheidszorg en patient centricity - 28 mei 2024

 • Patient centricity: hoe zetten we de patiënt centraal? Luisteren naar het persoonlijk verhaal en aandacht voor de context van de patiënt is essentieel voor goede zorg. Hoe leggen we de regie over de zorg bij de patiënt? - Dr. Clemens Soenen, Odisee Hogeschool
 • Ecologisch perspectief en duurzaamheid in Geestelijke Gezondheidszorg: Ver van mijn bed show?: De (geestelijke) gezondheidszorg veroorzaakt uitstoot van broeikasgassen. Er zullen inspanningen moeten gebeuren om het klimaat te verbeteren. We gaan concreet na wat je als geestelijke gezondheidszorg professional kan doen om duurzaamheid te stimuleren. - Dhr. Van Beuren

 

5. Van dwang en macht naar veerkracht in de psychiatrie - 11 juni 2024

 • Van dwang en macht naar veerkracht in de psychiatrie: De hedendaagse hulpverlening is vaak op zoek naar hoe zij kunnen omgaan met dwang. Wanneer is dwang nodig? Hoe kunnen we dwang zoveel mogelijk reduceren? Als we toch moeten limiteren, hoe doen we dat dan? In deze les gaan we in op het vraagstuk van dwang en macht en zullen we behandelen hoe ethiek hulpverleners kan helpen hiermee om te gaan. - Dr. Evi Verbeke, UGent
 • Toelichting Soteriahuizen: Een Soteriahuis is een gewoon huis in het dorp of in de stad – in de gemeenschap – waar een aantal mensen die een psychotische crisis doormaken, gepaste zorg krijgt en waar de veiligheid wordt gegarandeerd die ze nodig hebben, zonder hen van de maatschappij te isoleren. Er zijn al Soteriahuizen in het buitenland, maar voorlopig nog niet in België. Een Vlaamse Werkgroep Soteriahuizen, verschillende GGZ-organisaties en een concreet projectdossier van vzw El Camino zorgen momenteel wel al voor onderhandelingen met de Vlaamse en Federale overheid. De huidige praktijkontwikkelingen rond o.a. Open Dialogue in Vlaanderen worden daarbij als een stevige basis gezien. - Dhr. Dag Van Wetter, stafmedewerker bij Psyche vzw

Praktische info op een rij

Hier vind je alle praktische informatie m.b.t. de opleiding.

 • Waar?

  Deze module vindt plaats op Odisee - Campus Sint-Niklaas, Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas.

  Meer info over de  bereikbaarheid van deze campus vind je hier. 

 • Wanneer?

  Lesdata: 16 en 30 april, 14 en 28 mei en 11 juni 2024. Elke lesdag loopt van 9 tot 16.30 uur. 

  Je kan inschrijven voor de volledige module of voor de afzonderlijke lesdagen. 

 • Studiegeld 2023-2024

  - volledige module:  € 550, inclusief koffiepauzes, digitale syllabi en gebruik van online leerplatform.

  - afzonderlijke lesdagen:  € 110, inclusief koffiepauzes en digitale syllabi. 

 • Vlaams opleidingsverlof

  Vlaams opleidingsverlof

  De module werd jammer genoeg niet erkend voor Vlaams opleidingsverlof.

  Betaald educatief verlof 

  De module geeft recht op 50 uren Betaald educatief verlof.

Praktische informatie studeren als volwassene

Vanaf wanneer ben ik ingeschreven?

Je bent ingeschreven van zodra je je persoonsgegevens bezorgt aan Odisee via het online inschrijvingsformulier.  Je ontvangt een automatische e-mail na ontvangst van deze gegevens. Vanaf dat ogenblik zijn de algemene voorwaarden van toepassing. 

Kan ik mijn inschrijvingsgeld spreiden?

In sommige uitzonderlijke gevallen is spreiden van betaling mogelijk. Neem contact op met de administratief verantwoordelijke van de opleiding om dit te bespreken.

Wat als ik niet aanwezig kan zijn?
 

 • Als je niet aanwezig kan zijn, dien je zo snel mogelijk de administratief verantwoordelijke te verwittigen.
 • Schreef je je in voor een studiedag en kan je niet aanwezig zijn? Indien je dit wenst, kan een collega jouw plaats innemen. Verwittig de administratief verantwoordelijke hiervan.

Wat als ik mijn inschrijving wil annuleren?

Je dient steeds schriftelijk te annuleren via oae.gent@odisee.be, oae.brussel@odisee.be of rechtstreeks via je opleidingsverantwoordelijke.

Ik volg een postgraduaat of navorming met getuigschrift:

 • Annuleer je tot 15 dagen voor de start van de opleiding, dan dien je een vergoeding van € 50 te betalen.
 • Annuleer je vanaf 15 dagen voor de start t.e.m. 1 dag voor de start van de opleiding, dan ben je € 250 verschuldigd.
 • Annuleer je vanaf de start van de opleiding t.e.m. 30 dagen na de startdatum, dan ben je de helft van het inschrijvingsgeld verschuldigd. 
 • Annuleer je later dan 30 dagen na de start van de opleiding, ben je het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. 

Ik volg een navorming met attest van deelname (bv. studiedag):

 • Annuleer je vanaf 15 dagen voor de start t.e.m. 1 dag voor de start van de opleiding, dan ben je € 50 verschuldigd.
 • Annuleer je vanaf de startdatum van de opleiding, ben je het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

Odisee als inclusieve hogeschool

Odisee staat voor open, toegankelijke leergemeenschappen want deze vormen een krachtige hefboom voor effectief leren. Als we inclusief zeggen, denken we aan:

1. Toegankelijkheid: breed scala lerenden en afstuderenden

2. Vaardig in differentiatie: én uitdagen én ondersteunen

3. Samenwerkend leren

4. Sociale binding

5. Living campus als een open huis

Ontdek hoe Odisee Hogeschool jou kan ondersteunen tijdens jouw studie

 

Digitale leeromgeving

Volg je een langlopende opleiding, dan vind je het cursusmateriaal in de digitale leeromgeving TOLEDO. Ook de communicatie met jou verloopt grotendeels via deze leeromgeving.

Hoe activeer ik mijn Toledo-account?

Handen uit de mouwen volwassenen student LLL

Overtuigd of blijf je graag op de hoogte?

Jongen - Gele muts