Hoe kan ik VOV aanvragen voor een Bachelor- of graduaatsopleiding?

We leggen je stap voor stap uit hoe je de aanvraag voor Vlaams Opleidingsverlof moet doen. In dit geval gaat het over de aanvraag voor een bachelor- of graduaatsopleiding.

lesgeven corona beeld
 1. 1

  Meld aan je onderwijsinstelling dat je gebruik wil maken van VOV

  Dit doe je door een mail te sturen naar sociaalstatuut@odisee.be

 2. 2

  Licht je werkgever in over je inschrijving voor een opleiding en over je vraag voor VOV

  Dat doe je aan de hand van je inschrijvingsattest dat je via e-mail krijgt bij je inschrijving. Dat attest moet je aan je werkgever bezorgen binnen 15 dagen na inschrijving of na verandering van werkgever.

  Opgelet: op dit attest worden geen studiepunten vermeld, want die zijn pas definitief na goedkeuring van je ISP. Om aan je werkgever te laten weten voor hoeveel studiepunten je ingeschreven bent, zet je de volgende stappen:

  • nadat je vanaf 10 september je ISP ingevoerd hebt (status ‘ingediend’) bezorg je hiervan onmiddellijk een print aan je werkgever
  • nadien – als je ISP door Odisee goedgekeurd werd (status ‘goedgekeurd’) - bezorg je uiterlijk op 31 oktober aan je werkgever een attest dat je zelf kan downloaden via  https://student.odisee.be/mijnloket .Ga naar Mijn attesten (selfservice toepassing), 
   - Je vindt daar het specifieke attest om VOV aan te vragen.
   - Noteer het registratienummer (ODB-nummer) van je opleiding op het VOV-attest met je studiepunten en bezorg dit zonder uitstel aan je werkgever van zodra dat kan. Je vindt het ODB-nummer van je opleiding via https://www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank/. In het veld links op het scherm vul je Odisee in.
   - Je kan eventueel aan je trajectbegeleider vragen om je ISP bij voorrang goed te keuren in kader van je aanvraag voor het VOV.

  Bij problemen neem je contact op met sociaalstatuut@odisee.be.

  Bezorg ook aan je werkgever het KBO-nummer van Odisee: 0408.429.584 (voor studenten van Odisee)

 3. 3

  Bereken het aantal uren VOV

  Bereken samen met je werkgever het aantal uren VOV en plan de uren samen in.

 4. 4

  Volg de opleiding nauwgezet

  Je volgt de opleiding ‘nauwgezet’. Je dient deel te nemen aan de eerste zittijd. Ben je tijdens de 1e zit gewettigd afwezig, dan moet deelnemen aan de tweede zittijd om je recht te behouden. Je moet participeren aan alle examens waarvoor je ingeschreven bent (slagen hoeft niet). 

  De werknemer mag de opleiding opnieuw volgen (bissen) met recht op VOV, maar enkel in een volgend schooljaar, op voorwaarde dat hij niet geslaagd was in het vorige schooljaar. Trissen, een derde keer de opleiding volgen, mag sowieso niet. Tenzij men moet trissen door overmacht.

  Eénzelfde opleiding of module mag tijdens één schooljaar altijd maar één keer gevolgd worden met VOV.

  De onderwijsinstelling wisselt deze gegevens over het afleggen van examens online uit via een digitaal platform. Als student hoef je hier zelf niets voor te doen!

  Let op: een werknemer die BEV gekregen heeft voor een bepaalde opleiding of module (één keer geslaagd of één keer niet geslaagd en één keer gebist), mag diezelfde opleiding of module niet nog eens volgen met VOV.

Wat als ik mijn studies voortijdig stopzet?

De studiepunten vervallen vanaf de datum van uitschrijving. Of je op dat moment al dan niet aan examens deelgenomen hebt, is bepalend voor het aantal uren VOV waarop je recht hebt. Je kan je daarom in bepaalde gevallen beter uitschrijven voor afzonderlijke opleidingsonderdelen in plaats van voor de volledige opleiding. Hiervoor neem je best contact op met sociaalstatuut@odisee.be.

Als je niet deelneemt aan de eindbeoordeling of de opleiding stopzet, moet je dat onmiddellijk aan je werkgever en aan de studentenadministratie van je onderwijsinstelling laten weten.

Wat als ik mij inschrijf na 31 oktober?

Als je pas na 31 oktober ingeschreven bent, dan moet je je werkgever over je VOV inlichten binnen de 15 dagen na de inschrijving. Je volgt de procedure zoals hierboven omschreven.

Wat als mijn ISP wijzigt in de loop van het academiejaar?

Als je in de loop van het academiejaar meer of minder studiepunten opneemt dan oorspronkelijk voorzien was, moet je dit onmiddellijk aan je werkgever melden en hem onmiddellijk een print van het nieuwe goedgekeurde ISP bezorgen.

Je kan deze downloaden via https://student.odisee.be/mijnloket . Ga naar Mijn attesten (selfservice toepassing). Nadien volgt dan een herberekening van het aantal uren VOV waarop je (nog) recht hebt.

Wat als ik van werkgever verander?

Als je in de loop van het academiejaar van werkgever verandert, moet je je werkgever inlichten binnen de 15 dagen na de verandering van werkgever. Je volgt de procedure zoals hierboven omschreven.

Wat na je diploma 2