Inclusief ondernemen. Evalueerbaarheidsstudie van de projecten binnen de ESF-oproep ‘Inclusieve ondernemingen’

Looptijd
/
Financiering
Vlaamse overheid, Departement Werk en Sociale Economie

In 2021 zijn er binnen de ESF-oproep ‘Inclusieve ondernemingen’ tien grootschalige projecten gestart met als doel om Vlaamse werkgevers bewust te maken van de mogelijkheden van alle talenten op de arbeidsmarkt en hen concrete handvaten aan te reiken om een omslag te maken naar een inclusieve werkvloer. Het voornaamste doel van de studie is om een beter zicht te krijgen op de relevante wetenschappelijke literatuur rond (de visie op) inclusieve ondernemingen en de mate waarin de projecten en acties binnen de ESF-oproep ‘Inclusieve ondernemingen’ onderbouwd zijn met wetenschappelijk gevalideerde inzichten en aansluiten bij de visie op inclusieve ondernemingen. Dit moet toelaten om een inschatting te maken van de evalueerbaarheid van de oproep in zijn huidige vorm.

Inclusief ondernemen bonte verzameling gekleurde bolletjes

Probleemstelling

In 2020 zijn er binnen de ESF-oproep ‘Inclusieve ondernemingen’ tien grootschalige projecten gestart met als doel om met een coherent en geïntegreerd dienstverleningsaanbod ondernemingen in Vlaanderen bewust te maken van de mogelijkheden van alle talenten op de arbeidsmarkt en hen concrete handvaten aan te reiken om de instroom en retentie van medewerkers op de werkvloer duurzaam te ondersteunen, en zodoende een duurzame omslag te maken naar een inclusieve werkvloer.

Doel

Dit onderzoek heeft tot doel een beter zicht te krijgen op de relevante wetenschappelijke literatuur rond (de visie op) inclusieve ondernemingen en de mate waarin de projecten en acties binnen de ESF-oproep ‘Inclusieve ondernemingen’ onderbouwd zijn met wetenschappelijk gevalideerde inzichten en aansluiten bij de visie op inclusieve ondernemingen. Dit moet toelaten om een inschatting te maken van de evalueerbaarheid van de oproep in zijn huidige vorm.

Output

Meer concreet omvat de output van de opdracht het volgende:

  • een literatuurstudie rond diversiteit, inclusie en inclusieve ondernemingen.
  • een overzicht van relevante theoretische kaders, concepten, operationaliseringen die gebruikt kunnen worden om de maatregelen in de oproep overzichtelijk in kaart te brengen en hoe die zich verhouden tot de verschillende doelstellingen van de oproep/projecten.
  • een georganiseerd overzicht van de maatregelen in de tien lopende projecten, inclusief een bespreking van hoe die verondersteld worden een impact te hebben op de inclusiviteit van ondernemingen en hoe deze zich verhouden tot concepten over inclusieve ondernemingen.
  • een verkenning van onderzoekdesigns voor het evalueren van impact, inclusief beschouwing van de voor- en nadelen van elke aanpak en de daarbij horende mogelijke obstakels bij het uitvoeren van de evaluatie.

Met dank aan onze partner